torsdag 10 december 2015

Från riksda´n 9 december

Ökade anslag till stöd för sjuka och personer med funktionsnedsättningar känns motiverade. Den
utsatthet som döljer sig här kan till viss del avhjälpas med pengar. Trygghet skapas emellertid även på andra vägar. Hur kan utsatta människors delaktighet i samhällslivet förbättras? Hur kan den sociala situationen förbättras. Pengar är en bra förutsättning, men är inte alltRiksdagsbeslut 9 december

  • Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)
  • Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 110 miljarder kronor i anslag till området ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar (50,3 miljarder), sjukpenning och rehabilitering (43,5 miljarder) samt till Försäkringskassan (drygt 8 miljarder).
Beslutet innebär bland annat att:
  • Försäkringskassan tillskjuts 250 miljoner kronor årligen från och med 2016. Syftet är att stärka tidiga prövningar och höja kvaliteten i handläggningen av sjukförsäkringsärenden.
  • Med­len till samordningsförbund inom Finsam ökas med 59 miljoner kronor per år. Samordningsförbunden verkar för samordnade rehabiliteringsinsatser av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting för bland annat människor som är sjukskrivna.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att den bortre gränsen i sjukförsäkringen, som i normalfallet infaller efter två och ett halvt år, tas bort. Syftet är att inga personer som är sjukskrivna ska bli utförsäkrade. Ändringarna börjar gälla den 1 februari 2016

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Riksdagen sa till regeringens förslag om fördelning av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet för familjer och barn är 87,1 miljarder kronor. Pengarna går främst till föräldraförsäkring och barnbidrag.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att höja föräldrapenningens grundnivå från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag från och med den 1 januari 2016.


Inga kommentarer: