onsdag 9 december 2015

TerrorresorDet bör vara brottsligt att förbereda, påbörja eller genomföra en resa till ett annat land för att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar. Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast återkomma med ett lagförslag om detta. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om internationellt samarbete mot terrorism. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism, där regeringen redovisar en ny nationell strategi mot terrorism.

Bör vara brottsligt att förbereda resa

Enligt utskottet bör det vara brottsligt att förbereda, påbörja eller genomföra en resa till ett annat land i syfte att utföra, planera, förbereda eller delta i terroristhandlingar, eller att ge eller få terroristträning. Detsamma gäller för finansiering av terrorism. Kriminalisering av med­verkan i andra stödfunktioner inom en terroristorganisation bör också övervägas. En majoritet i justitieutskottet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern, Liberalerna (tidigare Folkpartiet) och Kristdemokraterna vill att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förslaget till tillkännagivande innebär att utskottet delvis säger ja till motioner från dessa partier.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna konstaterar att regeringen just nu arbetar på ett lagförslag inom området. En utredare har också i uppdrag att överväga om behov finns att ytterligare kriminalisera för att förebygga och förhindra att personer deltar i väpnad konflikt utomlands inom ramen för en terroristorganisation. Partierna vill inte föregripa detta arbete och anser därför att riksdagen inte bör göra något tillkännagivande i frågan.

Samarbete mot terrorism inom EU

I den nya strategin mot terrorism skriver regeringen att det förebyggande arbetet ska vara i fokus för Sveriges internationella arbete mot terrorism och att det arbetet ska bedrivas inom ramen för FN. Justitieutskottet menar att fokus i första hand borde vara att säkerställa ett bra och fungerande samarbete inom EU. Det handlar exempelvis om att fördjupa arbetet inom EU när det gäller frågor om radikalisering och deltagande i terroristverksamhet. Samarbetet som görs inom Europol för att bekämpa terrorism bör också förbättras. En majoritet i justitieutskottet bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centern, Liberalerna (tidigare Folkpartiet) och Kristdemokraterna vill att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till motioner från M och FP.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna tycker inte att det är nödvändigt med ett tillkännagivande. De påpekar bland annat att regeringens uttalade ambition är att använda befintliga internationella kanaler för samarbete i kampen mot terrorism. Inom EU har exempelvis Europol påbörjat arbetet med att samla sina olika kompetenser i arbetet mot terrorism till en avdelning, EU Terrorism Centre, för att ytterligare stödja medlemsländerna inom området"
Skicka en kommentar