onsdag 9 december 2015

Slarv eller dålig kunskap?


Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Har verkligen Uppsala kommun givit uppdrag till förvaltningar? Man gör samma fel som landstingsfullmäktige gör. För fullmäktige finns inga förvaltningar. Är det slarvig skrivning i informationen eller är kunskapen så här dålig?


Uppsala kommun antar vattenprogram

Uppsala kommun - 2015-12-07 15:35 CET
Kommunfullmäktige har på sitt möte i dag antagit ett vattenprogram. Uppsalas vattenprogram innehåller mål och åtgärder för hur stadens vattenområden ska få bättre vattenkvalitet, hur sjöar och åar utvecklas ur rekreationssynpunkt och hur vi klimatsäkrar vattenhanteringen.

Det är första gången som kommunfullmäktige antar ett så långtgående vattenprogram. En handlingsplan för programmet för åren 2017-19 ska tas fram under våren 2016. För att det ska bli tydligt vem som gör vad i Uppsalas vattenarbete ska r berörda förvaltningar och kommunala bolag, bland dem Uppsala Vatten och Avfall AB, miljöförvaltningen, brandförsvaret, Uppsala skolfastigheter AB och stadsbyggnadsförvaltningen.
– Rent vatten är en förutsättning för ett hållbart samhälle, men det är samtidigt inget vi kan ta för givet, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat. Vattenprogrammet behövs för att säkerställa Uppsalabornas tillgång på rent vatten framöver.
Exempel på åtgärder för att nå målen i vattenprogrammet:
Rent och naturligt vatten:
  • God kemisk och biologisk status i alla vattendrag och sjöar
  • Säkrade vandringsvägar för fiskar, bland annat planeras en ny asptrappa vid Ulva Kvarn
  • Dagvattenvåtmark i Vårdsätra för att hantera dagvatten från Rosendalsområdet, som annars skulle rinna rakt ut i Hågaån. Våtmarken ska bidra till att skapa ökad biologisk mångfald i ett populärt rekreationsområde samtidigt som det renar vattnet innan det går ut i Hågaån och Mälaren
  • Skyddszoner på åkermark för att spridning av bekämpningsmedel och näringsämnen ska minimeras.
Attraktivt och tillgängligt vatten:
  • Fler bad och förbättrade möjligheter till fiske
  • Stadsmiljöplanering där dagvatten blir kvalitativa och rekreativa tillskott i till exempel parker
Klimatsäkrad vattenhantering
  • Åtgärder för att klara av extremväder, som översväming och torka
  • Åtgärder för att förebygga översvämningar av Fyrisån, tex översyn av dammar och våtmarksanläggning
  • Stadsmiljöplanering för att översvämningshotad mark inte bebyggs eller där byggnationen sker så att skador inte uppkommer
  • Dagvattenplanering som fördröjer flödet av vatten så att översvämning kan undvikas
Avgörande mål i vattenprogrammet är att reglerade vattendrag ska ha samma kvalitet som naturliga vattendrag och att oexploaterade och opåverkade vattendrag ska bevaras. All exploatering i och kring sjöar och vattendrag ska planeras så att den biologiska mångfalden bevaras eller ökar.

- Det är viktigt att Uppsalaborna har möjlighet att bada och fiska i vatten som inte är förorenat, säger Maria Gardfjell. Genom vattenprogrammet trappar vi upp vårt viktiga vattenarbeteFör mer information

Maria Gardfjell (MP)
Kommunalråd med ansvar för miljö och klimat
018-727 16 81
Zahrah Lifvendahl
Vattenstrateg
018-727 46 12
Skicka en kommentar