onsdag 21 september 2011

Ansvaret för Akademiska

"En konsekvensanalys ska göras av den beslutade omorganisationen inom internmedicinen och geriatriken vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen efter en begäran från (S)."
Men Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har väl inget sjukhus. Om inte styrelsen för Akademiska sjukhuset ska besluta sådant här borde det väl vara Landstingsstyrelsen. HSS är så kallad beställare.

"Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har följt upp statens insatser för biologisk mångfald i rinnande vatten i samband med vattenkraft, vattenreglering och dammar. Uppföljningen visar att vattenkraft påverkar den biologiska mångfalden i rinnande vatten negativt och att frågor om bl.a. fiskvägar och omprövningar av vattendomar har diskuterats under lång tid. Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp konstaterar att miljökvalitetsmålet om levande sjöar och vattendrag inte har nåtts. Riksdagens miljömål är viktiga styrinstrument, och det är viktigt att målkonflikter hanteras"
Skicka en kommentar