fredag 30 december 2011

Politiskt utsedda ska syssla med politik

Man utser politiker, men sedan säger man att de utsedda inte ska vara politiska. I en ledare i går står, bland annat, "Nämndemän ska kunna vara politiskt engagerade, men de ska inte utses av sina egna partier. Själva misstanken om att en domstol kan vara politiserad borde vara skäl nog för att göra om det nuvarande systemet."
Politiskt utsedda ska väl göra politiska bedömningar. Vill man inte ha politik ska inte partierna utse, borde väl vara en självklar slutsats. Medborgarinflytandet måste tillgodoses på annat sätt, alltså nämndemännen tillsättas på andra vägar än via partierna. Andra problem, som man pekar på i detta sammanhang gäller i hög grad även andra organ än rättskipande organ. Problem såsom åldersfördelning, könsfördelning och etnisk bakgrund finns i kommunala organ. Ett annat problem är processen, som leder fram till en nominering. Tendensen att allt färre personer deltar i processen och att partimedlemmar accepterar bristen på intern demokrati i partierna är särskilt oroande. Det finns exempel på att en enda person i ett parti svarat för utseendet av partiets representanter.
Nämndemän behövs men inte utsedda av partierna. I de sammanhang partierna utser representanter måste samhället ställa krav på att partierna uppfyllt grundläggande demokratiska krav i nomineringsprocessen. Utöver detta måste krav på att utsedd politiker genomgår politikerutbildning innan uppdraget påbörjas.
Skicka en kommentar