onsdag 12 december 2012

Kretsloppsförsäkring

Jag kom att, av någon anledning, att tänka på en fråga, som jag aktualiserade en gång. Har det hänt nå´t? Jag googlade och fan en fråga i riksda´n, som jag ställde 2005. Jag fann det här.

Fråga 2004/05:1751
av Harald Nordlund (fp) till statsrådet Lena Sommestad om kretsloppsförsäkringar
I samband med behandlingen av propositionen Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp 2003 diskuterades frågan om införande av kretsloppsförsäkringar. I olika motioner föreslogs utformning av försäkring som kan säkerställa omhändertagande och behandling av uttjänta produkter och som stimulerar det individuella ansvaret hos olika producenter. Exempel på produkter för vilka en kretsloppsförsäkring skulle kunna åstadkomma detta är datorer, bilar, elektroniska produkter och vitvaror.
Motionerna avslogs med hänvisning till att frågan hör hemma hos Naturvårdsverket och i dess samarbete med berörda branscher.
I debatten uttalades emellertid av representant för den politiska majoriteten att man räknar med att frågan om något slag av kretsloppsförsäkring återkommer.
Min fråga:
Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att åter aktualisera frågan om införande av kretsloppsförsäkring?Svaret frå miljöministern:I proposition 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp framgår att regeringen avser att behandla frågan om ekonomiska garantier och försäkringslösningar i samband med genomförande av direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet). Direktivet har genomförts genom förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter som regeringen beslutade om i april 2005.
I förordningen finns krav på att producenten ska säkerställa finansiering för fullgörandet av producentansvaret. Det innebär att producenten vid försäljning av nya produkter ska ställa en finansiell säkerhet. Syftet är att det ska finnas finansiering för att omhänderta produkten även om producenten vid den tidpunkten inte längre finns på marknaden eller av annan anledning inte kan uppfylla sina åtaganden. I förordningen framgår att en försäkringslösning är en möjlighet att säkerställa finansieringen.
Förordningen omfattar flera av de produkter som Harald Nordlund nämner i sin fråga det vill säga datorer och vitvaror. Redan i dag finns försäkringslösningar på marknaden för bilar och elektronik. En del producenter har valt denna lösning för att fullgöra sitt producentansvar.
Sammanfattningsvis har regeringen vidtagit de åtgärder rörande ekonomiska garantier, vilket möjliggör användandet av kretsloppsförsäkringar, som framgår av proposition 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp. Jag kommer med stort intresse att följa utvecklingen framöver avseende användningen av kretsloppsförsäkringar.


Skicka en kommentar