torsdag 31 januari 2013

Nya regler ska gälla alla

Nog är det dags att skrota nuvarande system för ersättning till riksdagsledamöter, som övergår till yrkesverksamhet. Partierna tycks vara eniga om detta. Det är emellertid inte en insikt hos politikerna själva, som lett fram till förändringarna, utan en besvärande medial uppmärksamhet.
Vad partierna ser ut att inte vara eniga om är huruvida nya regler ska gälla även nuvarande ledamöter. Nejsägarna menar att man tagit uppdraget på nu gällande premisser, varför det är orätt att ändra för dem. Prat. Premisserna har för de flesta varit okända. Ändra reglerna och låt dem gälla för samtliga ledamöter. Så här är det tänkt

Nytt förslag till omställningsstöd för riksdagsledamöter

Nya regler föreslås för att underlätta för dem som lämnat uppdraget som riksdagsledamot att övergå till yrkesverksamhet. Stödet för övergång till yrkeslivet bör kunna bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. Till detta knyts ett kortvarigt ekonomiskt stöd. Ett förlängt ekonomiskt stöd ska också kunna lämnas efter särskild prövning. Villkorskommittén överlämnar sin utredning till riksdagsstyrelsen den 30 januari.
Villkorskommittén har fått i uppdrag av riksdagsstyrelsen att lämna förslag till åtgärder som syftar till att underlätta för ledamöter som lämnat uppdraget i riksdagen att återgå till yrkesverksamhet samt att göra en översyn av reglerna för inkomstgaranti för riksdagens ledamöter. I kommittén ingår ledamöter från alla åtta riksdagspartierna. Ledamöterna står eniga bakom utredningens förslag. Särskilda yttranden har lämnats av vissa ledamöter.
Omställningsstöd i flera delarVillkorskommitténs slutsats är att det även i framtiden finns ett behov av ett stöd inför övergång till yrkeslivet för avgångna riksdagsledamöter. Det nya systemet ska dock inte, som i dag, bygga på en inkomstgaranti. I stället ska det vara ett omställningsstöd som består av dels ett stöd för övergång till yrkesverksamhet, dels ett ekonomiskt stöd som är knutet till övergångsstödet.
Stödet för övergång till yrkeslivet som erbjuds före detta riksdagsledamöter som inte fyllt 65 år bör kunna bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. Till detta knyts två ekonomiska stödformer, dels ett generellt och kortvarigt ekonomiskt omställningsstöd som liknar avgångsersättning på arbetsmarknaden, dels ett förlängt ekonomiskt omställningsstöd som prövas varje år. Det förlängda ekonomiska stödet ska kunna lämnas till äldre personer, i praktiken mellan 57 och 65 år, som varit riksdagsledamöter i minst åtta år.
Generellt ekonomiskt stöd i högst två årTiden för det generella omställningsstödet är maximerad till två år och beror på hur lång tid ledamoten haft sitt uppdrag. För att få rätt till ekonomiskt omställningsstöd i tre månader krävs att ledamoten haft sitt uppdrag under en sammanhängande tid på minst ett år. För att få stöd i två år krävs att ledamoten haft sitt uppdrag i sammanlagt minst åtta år. Det generella omställningsstödet är 85 procent av det arvode ledamoten hade när han eller hon avgick och är pensionsgrundande. Stödet värdesäkras inte och ger inte rätt till jobbskatteavdrag.
Det förlängda omställningsstödet är mycket lägre än det generella ekonomiska omställningsstödet, högst 45 procent av ledamotsarvodet. Det ska efter ansökan kunna lämnas för ett år i taget om det bedöms att det finns särskilda skäl för det.
Andra inkomster ska räknas inVid beräkningen av stödformerna ska avräkning ske för andra inkomster. Reglerna för vilka inkomster som ska räknas av ska vara desamma som i dag. En före detta ledamot vars årsinkomst är lägre än ett prisbasbelopp ska dock inte heller i fortsättningen få avdrag på sitt ekonomiska omställningsstöd.
Förmånen ska kunna minskas eller dras in under vissa förutsättningar. Syftet med detta är att upprätthålla principen om att systemet ska stödja den före detta ledamotens övergång till förvärvslivet. Enligt förslaget ska ekonomiskt omställningsstöd som gäller i mer än ett år kunna jämkas om den som tar emot förmånen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att övergå till förvärvsarbete.
De nya reglerna ska gälla ledamöter som väljs in 2014 eller senareKommittén föreslår att bestämmelserna om ekonomiskt stöd i enlighet med direktiven ska tillämpas på de ledamöter som för första gången väljs in i riksdagen i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna om erbjudande av stöd för övergång till förvärvsarbete, uppgiftsskyldighet och den nya jämkningsgrunden ska dock gälla även ledamöter som valts in i riksdagen före valet 2014.
Utredningen bedömer att administrationskostnaderna för de ekonomiska omställningsstöden skulle bli betydligt lägre än för den nuvarande inkomstgarantin.
Villkorskommittén överlämnar sin utredning till riksdagsstyrelsen den 30 januari
Skicka en kommentar