måndag 18 mars 2013

Svensk ren el på frammarsch

Det här är ju riktigt spännande. Jag har hittat texten, jag är osäker på var.

Pass på Europa – den svenska rena elen är på frammarsch

2012 var ett rekordår för Sverige: Aldrig tidigare har vi producerat så mycket el. Den höga produktionen fick till följd att även den svenska nettoexporten av el slog rekord. Något som är bra för klimatet: Ju mer svensk el, desto mindre blir förbrukningen av brun smutsig kol- och gaskraft. Dock finns mer att göra, inte minst om Sverige låter sig inspireras av Tyskland.

Enligt Energimyndigheten blev elproduktionen i Sverige 161,6 TWh under 2012, vilket är hela 10 procent högre än under 2011. Den höga produktionen fick till följd att även den svenska nettoexporten av el slog rekord. Ett överskott på 19,6 TWH exporterades till andra länder, vilket kan jämföras med 2011 då nettoexporten var 7,2 TWh eller med det tidigare rekordåret 1998, då samma siffra var 10,7 TWh.
Det svenska produktionsrekordet är positivt ur ett klimatperspektiv. Cirka 15 procent av den el som produceras i Norden kommer från fossil kol- och gaskraft. Även om den bruna elproduktionen främst äger rum i Danmark och Finland, kommer den ändå svenskarna till del, då vi har en gemensam nordisk elmarknad. Eftersom svensk el är förhållandevis fri från koldioxidutsläpp påverkar vår elexport klimatet positivt genom att den smutsiga kolkraften puttas ut från det nordiska energisystemet. Ju mer ren el i systemet – desto mer sällan kommer kol- och gaskraften till användning, då fossil kraft inte bara är dålig för miljön, utan också dyr i förhållande till andra kraftslag.
- Förhoppningsvis innehåller framtidens elsystem noll procent kolkraft, inte 15, säger Anna Albinsson, kundchef på Telge Energi. Vi elbolag måste bli bättre på att förklara att varje enskild kund kan påverka utbyggnaden av förnyelsebara energikällor genom att välja ett rent elbolag.
Orsakerna bakom 2012 års produktionsrekord låg dels i det blöta och milda vädret, vilket gav en stor tillgång på vattenkraft. Men också i vindkraftens ökade andel i elproduktionen. 2012 var den 17 procent högre än året innan. Skulle den förnyelsebara elproduktionen i Sverige byggas ut ytterligare, finns stora möjligheter för fler framtida exportrekord.
- För att öka andelen förnyelsebar el i det nordiska energisystemet måste vi våga pröva nya lösningar. I Tyskland har man till exempel på kort tid ökat andelen el från solkraft markant. Där har vi i Sverige en hel del att lära, fortsätter Anna Albinsson. Skulle svensk solkraft byggas ut i samma omfattning som vindkraften gjort de senaste åren, kan vi komma att se produktionsrekorden dugga tätt framöver
Skicka en kommentar