måndag 18 mars 2013

Sverige är i krig

Nog går det att spara på försvaret. Ja, det beror ju på vilken syn man har på både hotbild och försvarets roll. Just nu är ju Sverige i krig. Våra insatser begränsas inte längre till att försvara oss vid angrepp. Vi är nu ute i krig.
Det här har jag uppsnappat från riksda´n
"Försvarsutskottet har rikta kritik mot regeringens agerande i samband med besparingar inom försvarets materielförsörjning. Riksdagen har inte fått tillräcklig information om vilka konsekvenser besparingarna haft för Försvarsmaktens förmåga, och rollfördelningen mellan regeringen och myndigheterna har varit otydlig. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Regeringspartierna reserverar sig.

Bakom utskottets ställningstagande står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Bakgrunden till utskottets ställningstagande är en granskning från Riksrevisionen. Riksrevisionen granskade konsekvenserna av den så kallade genomförandegruppen som under Försvarsdepartmentets ledning hade till uppgift att föreslå besparingar i materielförsörjningen under perioden 2009–2011. Totalt rörde det sig om besparingar på cirka 2,8 miljarder kronor. Riksrevisionen granskade även vilken information riksdagen har fått. Regeringen ger sin syn på granskningen i den skrivelse utskottet har behandlat.
.

Utskottet har kommit fram till att Riksrevisionens rapport innehåller omfattande kritik och ser en risk att den svenska försvarsförmågan inte kunnat garanteras. Besparingarna ledde till "medvetna ambitionsnivåsänkningar och i vissa fall risktagningar" som påverkat den svenska truppen i Afghanistan på ett negativt sätt. Om det uppstår förändringar i försvarets ambitionsnivåer är det regeringens ansvar att garantera att riksdagen får tillfredsställande information om detta, anser utskottet. Det är också regeringens ansvar att garantera möjlighet till insyn i processen och ansvarsutkrävande.

Utskottet anser också att regeringen bör redovisa för utskottet vad den har gjort för att tydliggöra rollfördelningen gentemot myndigheterna och ge rimliga förutsättningar för att kvalitetssäkra och dokumentera viktiga beslutsunderlag.

Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottets förslag bygger på motioner från Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna hänvisar till att Försvarsmakten under perioden 2009–2010 i huvudsak har beskrivit försvarets operativa förmåga som godtagbar. Man hänvisar också till regeringen som i sin skrivelse påpekar att den särskilt ville värna om att besparingarna inte skulle påverka personalens säkerhet i insatsområdena.

Regeringspartierna menar i stället att genomförandegruppens arbete bidragit till att resurserna nyttjats på ett effektivt sätt utan att det haft negativ inverkan på Försvarsmaktens förmåga och verksamhet. Regeringen arbetar kontinuerligt med att förbättra materielredovisningen till riksdagen. Konstitutionsutskottet granskar under våren regeringens hantering av besparingar inom försvarets materielförsörjning i den så kallade genomförandegruppen. Därför anser partierna att det är olämpligt
Skicka en kommentar