fredag 19 april 2013

Positiva miljösignaler

Regeringen bör underlätta övergången till skärpta svavelregler inom sjöfarten

Striktare regler för fartygens svavelutsläpp i Östersjön och Nordsjön kan innebära stora kostnader och göra det svårare för svenska rederier och svensk exportindustri att konkurrera med andra länder. Det anser ett enigt trafikutskott. Det är viktigt att EU:s nya krav införs på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. Regeringen bör därför främja nya bränslen som flytande naturgas och metoder för avgasrening. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande om detta.

EU-kommissionen har tidigare lämnat ett förslag om striktare regler för fartygens utsläpp av svaveloxider. Bränsle som används i Nordsjöområdet med Engelska kanalen samt i Östersjöområdet ska från och med 2015 få ha en svavelhalt på högst 1,0 viktprocent. Inom resten av EU ska gränsen vara 3,5 viktprocent. I ett senare skede ska den tillåtna svavelhalten sänkas till 0,5 viktprocent inom hela EU. Trafikutskottet välkomnar de striktare reglerna och konstaterar att de är viktiga för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Men utskottet konstaterar att olika regler i olika delar av EU och världen inte bidrar till en jämbördig konkurrens för svenska rederier och svensk exportindustri.
Viktigt att främja nya bränslen och avgasrening

Utskottet är positivt till de initiativ som regeringen har tagit för att stödja rederier, hamnar och de företag som utnyttjar sjötransport i samband med att de nya reglerna införs. Det är också positivt att regeringen tänker låta utreda konsekvenserna av de nya svavelreglerna. Men utskottet anser inte att det här är tillräckligt. Därför föreslår man att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att det är viktigt att de nya kraven införs på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. Regeringen bör därför främja nya bränslen som flytande gas och kostnadseffektiva metoder för avgasrening för fartyg. Utskottets förslag bygger på en S-motion från allmänna motionstiden 2012.
Skicka en kommentar