tisdag 2 juli 2013

Från riksda´n om uppföljning

För den fortsatta inriktningen av utbildningspolitiken är den här uppföljningen nödvändig.  Kvaliteten i den högre utbildningen har visat en nedåtgående trend. De två reformer, som nu ska utvärderas har, antar jag, haft positiva effekter. Jan Björklund har i dessa frågor en socialliberal kompass. Men vad krävs nu för att fortsätta Folkpartiets strävan att göra svensk utbildning världsbäst?
 
"Utbildningsutskottet följer upp effekterna av två högskolereformer

Under 2010 beslutade riksdagen om reformer för ökad frihet för universitet och högskolor samt kvalitet i den högre utbildningen. Utbildningsutskottet följer nu upp effekterna av dessa beslut. Uppföljningen ska göras av Aarhus universitet och pågå fram till 2016. Uppföljningen är en del av utskottets arbete med att följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut.

Den övergripande och långsiktiga frågeställningen för uppföljningsprojektet är om de båda reformerna främjar ökad kvalitet i svensk högre utbildning. En mer kortsiktig frågeställning är att följa hur reformerna implementeras i högskolesystemet och hur systemet påverkas av reformerna i ett kortare perspektiv.

Ett långsiktigt uppföljningsarbete

Uppföljningsprojektet ska utföras av Dansk Center for Forskningsanalyse vid Aarhus universitet. Projektet kommer att redovisas i flera delrapporter som bland annat bygger på enkäter och intervjuer med företrädare för den svenska högskolan. Uppföljningen ska pågå till och med mars 2016.

– Det är både viktigt och positivt att vi i bred politisk enighet nu inleder ett arbete som sträcker sig över kommande riksdagsval. Det visar att utbildningsutskottet har en långsiktig och seriös ambition i uppföljningsarbetet, säger Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet.

Underlag för framtida beslut

Syftet med uppföljningen är att utbildningsutskottet ska kunna dra lärdomar för framtiden, vilket är värdefullt för utformningen av utbildningspolitiken. Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat. Enligt riktlinjerna bör uppföljning och utvärdering ha en framåtblickande inriktning och användas till att ge underlag för väl underbyggda ställningstaganden i utskottens beredningsarbete."
Skicka en kommentar