måndag 4 november 2013

Ännu en subsidiaritetsfråga

Nu duggar dom tätt; frågorna där Sveriges riksdag har invändningar mot EU-förslag. Nu om inre marknad för elektronisk kommunikation.
Undertecknad tillhör den grupp människor, som saknar detaljkunskaper om vad som pågår inom EU. Vi mest väntar på att få tecken på att ordentliga steg tas för att föra freds- och miljöfrågorna framåt. Vi känner emellertid att alltför lita händer i dessa frågor och alltför mycket i frågor, som borde vara nationella. 
 
EU-förslag om inre marknad för telekommunikation går för långt

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som gäller etableringen av en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation. Trafikutskottet tycker att syftet är gott men vänder sig mot att kommissionen valt att gå fram med ett omfattande förslag till förordning istället för att föreslå ändringar i befintliga regler. Utskottet tycker att förslaget är oproportionerligt och föreslår att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Kommissionens förslag gäller införandet av en förordning för att upprätta en gemensam inre marknad för elektronisk kommunikation. Syftet är att ge företag och konsumenter tillgång till hela EU-marknaden inom det här området. Förslaget omfattar regler för bland annat bredbandstjänster, tillståndsgivning för trådlöst bredband över hela EU, konsumenträttigheter och mobila roamingavgifter. Kommissionen hävdar att det inte har varit möjligt att uppnå målet med en inre marknad för elektronisk kommunikation med stöd av de regler som redan finns.

Befintliga regler borde räcka

Det finns alltför många delar i EU-kommissionens förslag som kan strida mot proportionalitetskravet i subsidiaritetsprincipen, anser trafikutskottet. Proportionalitetskravet innebär att de åtgärder som föreslås inte ska gå längre än vad som är målet med förslaget. Utskottet hävdar att det finns andra och mindre omfattande sätt att uppnå syftet med förslaget. Liksom regeringen anser utskottet att befintliga regler och direktiv borde räcka för att uppnå målsättningen. Framför allt krävs en striktare tillämpning av de regler som redan finns, både på nationell nivå samt genom en förbättrad tillsyn av kommissionen.
Skicka en kommentar