lördag 23 november 2013

EU och subsidiaritet

Nästan dagligen får vi exempel på frågor, som behandlas inom EU och där medlemsländer har invändningar utifrån subsidiaritetsprincipen. Bara ett fåtal frågor kommer emellertid till allmänhetens kännedom. Ur en aspekt kanske detta är bra, då sådana frågor undergräver EU: s legitimitet. Ur en annan aspekt är det illa, då det håller tillbaka krav på EU att ägna sig åt de frågor unionen skapades för.
Här är en färsk fråga
"EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om att införa en förordning för att upprätta en gemensam inre marknad för elektronisk kommunikation. Syftet är att ge företag och konsumenter tillgång till hela EU-marknaden inom det här området. Förslaget omfattar regler för bland annat bredbandstjänster, tillståndsgivning för trådlöst bredband över hela EU, konsumenträttigheter och mobila roamingavgifter.
Riksdagen tycker att syftet är gott men vänder sig mot att EU-kommissionen valt att gå fram med ett omfattande förslag till förordning. Riksdagen anser att det finns alltför många delar i förslaget som kan strida mot proportionalitetskravet i subsidiaritetsprincipen. Proportionalitetskravet innebär att de åtgärder som föreslås inte ska gå längre än vad som är målet med förslaget. Det finns mindre omfattande sätt att uppnå målsättningen med förslaget genom justeringar i befintliga regler och direktiv, anser riksdagen.
Riksdagen beslutade därför att skicka ett motiverat yttrande till EU."
Skicka en kommentar