fredag 30 maj 2014

Mer från landstinget

Här några iakttagelser från landstingshorisonten

Landstinget ska göra en samlad analys och åtgärdslista för kompetensförsörjning. Det här är angeläget och visar att man har en vilja att komma åt problemen med att få tag på personal. Borde ha stått: "...analys av och åtgärdslista för..."
"Produktionsstyrelsen har tidigare uppdragit till hälso- och sjukvårdsförvaltningarna att lämna in underlag för sina lönebildnings- och kompetensförsörjningsstrategier för åren 2015-2018. Av rapporterna framgår att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när att säkerställa kompetensförsörjningen under de närmaste åren inom en rad yrkesgrupper. Detta beror bland annat på pensionsavgångar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ökad efterfrågan på vissa yrkeskategorier, där alltför få utbildats. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna planerar att genomföra särskilda satsningar för att rekrytera och behålla personal inom bristyrken och inom yrken där löneökningen historiskt varit svag. Produktionsstyrelsen gav i uppdrag till tf produktionsdirektören att i samarbete med landstingets HR-direktör återkomma till produktionsstyrelsen under hösten 2014 med en samlad analys och prioritering av åtgärdsområdena utifrån förvaltningarnas redovisning."  Förslag till prioritering borde det lyda. Det är ju Produktionsstyrelsen, som ska ha en lönebildnings- och kompetensförsörjningsstrategi.

Försämrat resultat för Lasarettet i Enköping: Nej och åter nej. Det är inte lasarettet, som har budget. Det är, eller borde vara, Produktionsstyrelsen.

Budget för Akademiska fastställd: Borde vara Produktionsstyrelsens budget för sjukvårdsverksamhet vid Akademiska sjukhuset.

"Produktionsstyrelsen gav i sjukhuschefen för Lasarettet i Enköping i uppdrag att ta fram en plan för hur lasarettet ska kunna göra ett resultat på minus 7 miljoner, enligt vad som tidigare beslutats. Sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att ta fram en plan som säkerställer sjukhusets ekonomiska underskott till minus 190 miljoner kronor."
Uppdraget borde självklart ha varit att ta fram förslag till en plan. Kommande beslut ska ju vara ett politiskt beslut.

"Hälso- och sjukvårdspersonal erbjuds vaccinationer Hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget som saknar vissa vaccinationer ska erbjudas detta. Smittskyddsläkaren har utrett frågan och tagit fram en rad rekommendationer, som produktionsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom. Detta innebär bland annat att: hälso- och sjukvårdspersonal inom landstinget ska erbjudas kompletterande vaccinationer mot Hepatit B, mässling, röda hund och påssjuka. Rekommendationen omfattar alla landstingsanställda med direkt patientkontakt personal som saknar en femte poliospruta ska erbjudas detta. Detta gäller speciellt personal som kommer i kontakt med flyktingar. personal som arbetar med små barn och som saknar immunitet mot vattkoppor ska erbjudas vattkoppsvaccinering. Den verksamhetsansvarige på respektive vårdenhet har ansvar för att inventera behovet av kompletterande vaccinering av vårdpersonal och erbjuda vaccinering om det anses befogat. De har också mandat att ställa krav på att vårdpersonal har bevisad immunitet i vissa fall. Detta gäller framför allt enheter som vårdar patienter med nedsatt immunförsvar och små barn som inte är immuna. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria för den enskilde medarbetaren. Kostnaderna för personalvaccinering läggs på respektive verksamhet. Smittskyddsläkaren beräknar att kostnaden uppgår till 1,2 miljoner kronor för vaccinet och 600 000 kr i personalkostnad."
Vad betyder "att ställa sig bakom"? Antingen beslutar det politiska organet eller anmäler en förvaltning. Men åtgärderna är utmärkta. Se nu till att detta blir känt för länsborna.


Skicka en kommentar