tisdag 17 juni 2014

Får Patientlagen någon effekt

Ett steg för patienterna. Patientens roll kan bli tydligare som en del av sjukvårdsteamet. En lag kan hjälpa till, men då måste den användas. Staten är duktig på att stifta lagar, men hur är det med förmågan att att använda lagarna för att få den förändring som är avsedd. Jag tror att hoppet måste stå till landstingens insatser för att få med patienten och ta tillvara patientens kompetens.


Ny patientlag ska stärka patientens ställning (SoU24)

En ny lag, patientlagen, införs. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Den nya lagen innebär bland annat följande:
  • Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
  • Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
  • Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.
I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Även bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar att gälla den 1 januari 2015.

Skicka en kommentar