söndag 5 oktober 2014

Formellt felaktigt beslut

Produktionsstyrelsen har gett uppdrag till ett annat politiskt organs förvaltning. Omöjligt. Landstingsservice behöver inte bry sig om uppdraget

"Vilka effekter får ett system för vårdnära service, så kallad Facility Management? Sedan januari 2014 har det bedrivits ett pilotprojekt vid fyra vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset i syfte att ta reda på detta. Resultatet redovisas i en rapport till produktionsstyrelsen.
Konceptet "vårdnära service" innebär att vissa arbetsuppgifter som idag utförs av vårdpersonal i stället utförs av servicepersonal med kompetens inom det aktuella området. Det kan till exempel handla om beställning och hantering av förbrukningsvaror och annat arbete som berör varor, textil, logistik, städ och kost.
Det pilotprojekt som har genomförts visar att systemet i grunden tycks vara bra, inte minst från patient- och arbetsmiljöperspektiv. Vårdpersonalens dagliga arbete renodlas.
Innan det går att ställning till om vårdnära service ska införas i stor skala finns det aspekter som måste undersökas närmare.
Produktionsstyrelsen gav Landstingsservice i uppdrag att i samarbete med Akademiska sjukhuset, utarbeta förslag till serviceöverenskommelse som bland annat närmare definierar servicetjänsternas innehåll och som tydliggör de ekonomiska effekterna."

Skicka en kommentar