onsdag 29 april 2015

Mobila team för dem som behöver sådana

Man ska utreda behov av och kostnader för utökade mobila team till stöd för äldre.

Men varför enighet inte nåddes kring det förslag, som oppositionen hade är obegripligt. Oppositionens tilläggsförslag är en viktig socialliberal ståndpunkt

"Mobila team för äldre kan utökas till hela länet

Landstinget kan komma att utöka verksamheten med mobila hembesöksteam till hela länet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att frågan ska utredas.
Sedan 2011 finns ett mobilt hembesöksteam för äldre i Uppsala kommun som drivs i ett samarbete mellan landstinget och kommunen. Teamet består av läkare och sjuksköterska, som ger råd och stöd till kommunens sjuksköterskor och vid behov gör akuta hembesök dagtid. Målet är att öka tillgängligheten av vård och behandling i hemmet för äldre som blir akut sjuka.
Inför att verksamheten permanentades 2014 gjordes en utvärdering. Den visade att både patienter och vårdpersonal är mycket nöjda och att den lett till att behovet av inläggningar och besök i vården minskade i målgruppen.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda behov och kostnader för utökade mobila team för äldre i hela länet. Utredningen ska vara klar senast januari 2016.
(M), (FP), (C) och (KD) yrkade på att möjligheten till hembesök ska utredas även för tider utanför kontorstid, att även andra patientgruppers behov av hembesök utreds, till exempel människor med funktionsnedsättning och kroniskt sjuka under 65 år och att utredningen ska innefatta en beräkning av kostnaden för att inte införa hembesök. Yrkandet avslogs."

Skicka en kommentar