onsdag 29 april 2015

Nya bevis för att kommunerna måste överta landstingens verksamheter

Varför granskar inte media denna kunskapsbrist hos landstingspolitikerna? Hur ofta ska det behöva slås fast; fullmäktige har inte, känner inte förvaltningar. Fullmäktige har nämnder och styrelser. Här redovisas förvaltningars budget, men sådana finns inte, eller ska inte finnas inför fullmäktige. Ett undantag finns, nämligen att man redovisar Hälso- och sjukvårdsstyrelsens budgetuppföljning. Jo, jag vet, HSS har "köpt" tjänster direkt av förvaltningar. Men man säger sig ju tillämpa styrsystemet beställa - utföra, vilket innebär att man väl har "köpt" av Produktionsstyrelsen.

I kommunala sammanhang, däremot, läser vi om nämnders över- och underskridanden av budget. 
Hög tid att låta kommunerna ta över landstingens verksamheter och inom sjukvård respektive kollektivtrafik bilda samverkansregioner; och, det brådskar

Ekonomirapport mars

Landstingets årsprognos har förbättrats med 118 miljoner kronor och landstinget väntas nu göra ett årsresultat på 128 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för mars. Prognosförbättringen beror på en engångseffekt av en återbetalning av AFA-medel, 60 miljoner kronor, och lägre pensionsprognos på 39 miljoner kronor. Utöver det förbättrade hälso- och sjukvårdsstyrelsen sin prognos med 17 miljoner kronor.

Akademiska sjukhuset bedömer att man kommer att klara det budgeterade nollresultatet. För att uppnå detta måste effektiviseringar med 200 miljoner kronor göras under året.

Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Landstingsservice väntas hålla budget, medan Hälsa och habilitering har en prognos på minus en miljon och Landstingets resurscentrum minus 11 miljoner.

Vid sammanträdet redogjorde Akademiska sjukhuset för planerade åtgärder för att uppnå en budget i balans. Produktionsstyrelsen gav Akademiska sjukhuset i uppdrag att återrapportera till styrelsen hur arbetet med åtgärderna går. Om tidplanen förskjuts ska det prognosticerade resultatet justeras.

Skicka en kommentar