måndag 20 april 2015

. Tolv år senare

"Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Riksdagen uppmanade regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra."
2003 utgav utredningen Senior 2005 sitt slutbetänkande. I utedningen presenteras 100 förslag till mål för äldrepolitiken. Sju av målen syftar till att öka och ta tillvara äldre människors engagemang i politiska beslutsprocesser, kulturliv och social ekonomi.
Tolv år efter att förslag framlagts kommer en luddig framställan från riksdagen. Detta är bedrövligt. 
Skicka en kommentar