Nu larmar Skolverket om att elever som jobbar mycket vid datorer både i skolan och hemma presterar sämst på Pisa-provet. Svenska elever tillhör de som använder mest datorer i världen.
– Resultatet från PISA-studien visar att it-användningen i skolan har ökat bland 15-åringar och vi vet sedan tidigare att kunskapen om hur datorerna kan användas inte hängt med. Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för it-användningen i skolan för att få ut maximal nytta av investeringarna, säger Anders Fredriksson, biträdande chef på resultatutvärderingsenheten, på Skolverket.
I genomsnitt är svenska elever online 39 minuter per dag på skoltid, vilket är över OECD-genomsnittet på 25 minuter.
Bland svenska elever är 18 procent mellan en och fyra timmar på internet per dag och sex procent är minst fyra timmar på internet per dag.
Motsvarande andelar för OECD är 14 och 3,1 procent. Elever som använder internet mer än fyra timmar per dag i skolan har genomgående de lägsta resultaten i läsförståelse, matematik, digital läsning och digital matematik.
Eleverna har bland annat fått uppskatta hur ofta de använder datorn för att göra hemuppgifter, grupparbete och använda internet för skolarbete.
Den överlägset vanligaste är att använda internet för skolarbete som också är det enda som har ett positivt samband med resultat i digital och traditionell läsning i Sverige. Allt annat visar ett negativt samband med elevresultaten.
I stället är det de elever som aldrig håller på med datorn som har de bästa resultaten.
Eleverna har också fått svara på om de under den senaste månaden använt dator på matematiklektionerna. Jämfört med OECD som är dessa aktiviteter mindre vanliga i Sverige. Elever som angett att de gjort dessa aktiviteter har i genomsnitt lägre resultat på det digitala och pappersbaserade matematikprovet. OECD-länderna uppvisar i genomsnitt samma mönster, även om skillnaderna inte är lika stora.
Sverige är det land där eleverna är mest på internet utanför skolan. Av de svenska eleverna anger drygt 30 procent att de är minst fyra timmar på internet en vanlig veckodag utanför skoltid, motsvarande andel i OECD är omkring 18 procent.
I inget annat land är pojkar så mycket på internet som i Sverige. Av pojkarna svarar 39 procent att de är online mer än fyra timmar utanför skoltid en vanlig veckodag, jämfört med 23 procent av flickorna. Sverige uppvisar också den största skillnaden i internetanvändning mellan pojkar och flickor mätt i tid.
Andelen extrema internetanvändare, definierat av OECD som 15-åringar som använder internet mer än sex timmar en vanlig veckodag efter skolan, uppgår till 13 procent i Sverige.
Detta är den största andelen i hela OECD, där siffran är sju procent. Av denna grupp utgör pojkar 70 procent. I inget annat land utgör pojkar en så stor del av gruppen extrema internetanvändare. De extrema internetanvändarna presterar sämre på både på papper och digitala provet i läsning och matematik.
En tidigare studie från Skolverket, som presenterades 2013, visar att cirka tre av tio lärare har behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap.
Skolverket har nu fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på nödvändiga insatser för att stärka den digitala kompetensen i undervisningen.
– Det finns ett stort behov hos lärare av kompetensutveckling inom it, något vi har påpekat under flera år. Därför är det glädjande att vi fått ett uppdrag om att ta fram nationella skolutvecklingsprogram för att stärka skolornas it-kompetens. Men även kommuner och fristående skolor har ett stort ansvar i denna fråga att vara lyhörda och ge lärarna rätt resurser, säger Maria Weståker, enhetschef för undervisningsstöd på Skolverket."