fredag 27 november 2015

Behovet av politikerutbildning större än någonsin

Vad är nu detta? Man använder här begrepp, som står för någonting helt annat. Beställare och utförare är uttrycker en form av styrning av offentlig verksamhet, men långt från vad som här skrivs.

Behovet av utbildning för våra politiska representanter har nog aldrig varit större än nu. 


"Tydligare ansvarsfördelning ger ökat fokus på kvaliteten inom äldreomsorgen

Uppsala kommun - 2015-11-20 12:59 CET

Igår den 19 november beslutade äldrenämnden om att skapa en tydligare ansvarsfördelning i hälso- och sjukvårdsfrågor. En tydligare uppdelning av ansvar mellan utförare (vårdgivare) och beställare (kommunal förvaltning) ska höja kvaliteten inom äldreomsorgen.
Konkret innebär anpassningen att tjänsten medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) omarbetas till en ny centralt placerad tjänsteman inom förvaltningen, med särskilt ansvar för utveckling och bevakning av egenkontroll och kvalitetsarbete inom kommunal hälso- och sjukvård. Anpassningen innebär även att tjänsten medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) avvecklas då specialkompetens inom rehabilitering och habilitering finns bland befintlig personal inom beställarförvaltningen. Samtidigt kommer även ambitionsnivån höjas när det gäller utförarnas ansvar för arbete med rehabilitering och habilitering. För förvaltningen innebär en tydligare beställar-utförarorganisation att arbetet kan fokuseras på att proaktivt och strategiskt förbättra stöd och rutiner i avtal med utförare.
-­­Den föreslagna nya tjänsten inom förvaltningen ger möjlighet till ett tydligare strategiskt ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor menar Monica Östman (S) ordförande i äldrenämnden.
Utföraren, som kan vara en privat eller kommunal vårdgivare, får ett ökat helhetsansvar och ska bland annat ansvara för att det finns rutiner för utredning och anmälan av vårdskador, så kallade Lex Maria anmälningar."
Skicka en kommentar