fredag 29 januari 2016

Lag om eller lagom

Nu ska kommuner tvingas ta emot nyanlända. När det brister i solidaritet är lagstiftning en väg. Men hur ska staten tillse att lagen efterlevs? Den klara ju inte att få efterlevnad på ett antal andra områden. I beslutet borde funnits en del, som beskriver strategin, det vill säga vad händer om en kommun avviker. En lag om... blir  endast en lagom...

Kommuner kan tvingas ta emot nyanlända (AU4)

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande gör att Sverige befinner sig i ett exceptionellt läge. Regeringen anser att flyktingmottagandet är en angelägenhet för hela landet, och föreslår därför en ny lag som ska kunna tvinga en kommun att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd.
Förslaget innebär att en kommun ska kunna anvisas att ta emot ett visst antal personer. Hur många beror på kommunens storlek och arbetsmarknadsläge, liksom hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där. Ett beslut om anvisning ska inte gå att överklaga.
Den nya lagen påverkar kommunernas handlingsutrymme. Men regeringen bedömer att det allmännas intresse i att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden väger över att den kommunala självstyrelsen inskränks.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar gälla den 1 mars 2016.
Skicka en kommentar