torsdag 16 juni 2016

Gräver ledamöterna EU;s grav?


Jag tror på EU som idé. Fredsbevarare, fredsskapare, miljöaktör. Men gräver organisationen långsamt sin egen grav? 

För lite av fredsskapande. För mycket tal om mera vapen och rustning för krig. Stor brist på vilja att radikalt ta itu med de stora miljöproblemen. Stor vilja att lägga sig i medlemmarnas angelägenheter; angelägenheter, som inte kräver nationsövergripande tag.

Jag undrar i mitt stilla sinne om ledamöterna har för stora staber. Man har svårt att finna arbetsuppgifter åt alla. Jag, inte bara tror, utan är övertygad om att en organisation, som är så stängd so EU är får överlevnadsproblem. Insynen är nästan obefintlig. Det vi får veta är vad som sägs i tillrättalagda pressmeddelanden. Det här är inte hållbart. En brist på hållbarhet, som jag aldrig sett någon inom media ha synpunkter på.

Dom här problemen torde vara en del av orsaken till det stora motstånd, som finns i England mot fortsatt medlemskap. Vakna Europaparlamentsledamöter


"EU-förslag om offentlig insyn i företag strider mot subsidiaritetsprincipen (CU25) 

Riksdagen anser att delar av ett förslag från EU-kommissionen strider mot subsidiaritetsprincipen. Riksdagen kommer därför skicka in ett motiverat yttrande till EU där den motiverar varför förslaget är oförenligt med subsidiaritetsprincipen.
Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och nära medborgarna som möjligt.
Kommissionens förslag handlar om offentlig insyn i multinationella företag och syftet är bland annat att öka medborgarnas tilltro till att skattesystemen är rättvisa. Förslaget är en del i kommissionens arbete för att minska skatteflykt och aggressiv skatteplanering.
EU-kommissionen föreslår bland annat att multinationella företag som är verksamma i EU ska bli tvungna att offentliggöra vissa skatteuppgifter för varje land där de är verksamma. Dessa så kallade land-för-landrapporter ska finnas tillgängliga för allmänheten på företagens webbplatser i minst fem år. Kommissionen vill också få rätt att besluta om en gemensam EU-lista över områden som inte respekterar standarder för god förvaltning i skattefrågor. Sådana här områden kallas ofta i dagligt tal för skatteparadis.
Men riksdagen tycker alltså att den här typen av beslut ska tas närmare medlemsländerna, då skattepolitiken främst är en nationell fråga. Därför har riksdagen bestämt att ett motiverat yttrande ska lämnas in till Europaparlamentets, rådets och EU-kommissionens ordförande"
Skicka en kommentar