onsdag 8 juni 2016

Politikers förakt kan leda till politikerförakt

Alltnog, det är viktigt att medborgarnas åsikter lyssnas till i även sådana här frågor.Nu är det inne bland politiker att tala om att beslut måste fattas och ansvar tas, helst på nationell nivå. Ett förakt för en del av vår demokrati.
Driftansvar för skola och sjukvård till staten, trots att den misslyckats med sin styrande uppgift. Stora regioner, med ett regionfullmäktige, vars ledamöter nästan ingen känner till.
I botten ligger en oförmåga hos dagens politiker att styra, vilket man inte vill erkänna utan talar i stället om organisatoriska förändringar.
Politikers förakt för en nära demokrati kan resultera i politikerförakt i nästa val.

logotyp: Sveriges riksdag
7 juni 2016

Aktuellt

Svenska befolkningens inställning till landstingsindelning bör inhämtas

Befolkningens önskemål och synpunkter bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att riksdagen tillkännager att regeringen ska föreslå regler kring detta gällande landstingsindelning. Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.
Konstitutionsutskottet har behandlat regeringens förslag i propositionen "Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning". Regeringen föreslår lagändringar för att underlätta vid beslut om landstingsindelningen. Konstitutionsutskottet säger enhälligt ja till regeringens förslag.

Bör ta hänsyn till medborgarperspektivet

Enligt nuvarande lag ska medborgarperspektivet, det vill säga att inhämta befolkningen önskemål och synpunkter, iakttas vid ändringar i indelningen av kommuner. Detta gäller dock inte vid en ny indelning av landsting.
Konstitutionsutskottet anser nu att ett krav på att ta hänsyn till medborgarperspektivet även ska gälla vid en ny landstingsindelning. En förändring av landstingsindelningen kan påverka människors vardag lika mycket som förändringar av kommunindelningen, då ett landsting ansvarar för viktiga offentliga uppgifter som sjukvård och kollektivtrafik.
Även om landstingsindelningen är kopplad till indelningen i län är det viktigt att vid en ny indelning ta hänsyn till befolkningens inställning.

Regeringen bör återkomma med förslag om regler

Hur befolkningens inställning ska inhämtas bör övervägas från fall till fall. Konstitutionsutskottet föreslår att regeringen ska uppmanas återkomma med förslag på regler för hur befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid ändringar av indelningen av landsting.
Förslaget innebär att utskottet säger delvis ja till ett motionsförslag som lagts av M, C, L och KD.

Regeringspartierna och V reserverar sig

S, MP och V har lämnat en gemensam reservation mot utskottet förslag till ett tillkännagivande. Partierna anser att det kan finnas skäl till att ha olika regler om att inhämta befolkningens synpunkter vid landstingsindelning och kommunindelning. Bland annat påpekar de att staten har ett övergripande ansvar för landet och behöver se till att landstingen är av en sådan storlek att man kan säkerställa att förutsättningarna för att driva en fungerande verksamhet fungerar, till exempel gällande området sjukvård
Skicka en kommentar