fredag 24 juni 2016

Kan vi inte bättre?

Dessa frågor tillhör, för mig, de svåraste. Å ena sidan lämnar vi en politik, som varit en del av vårt lands profil, humaniteten. Å andra sidan är det viktigt att vi klarar att ge de människor som får stanna här en bra tillvaro.
Utan att vara tillräckligt kunnig känns det angeläget att säga: vi borde kunna bättre

logotyp: Sveriges riksdag
14 juni 2016

Aktuellt

Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige

Sverige ska tillfälligt införa tidsbegränsade uppehållstillstånd. Rätten till anhöriginvandring ska begränsas och försörjningskraven skärpas. En majoritet i socialförsäkringsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt vill utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om urvalet av så kallade kvotflyktingar.
Regeringen föreslår att skyddsbehövande endast ska ha möjlighet att få tidsbegränsade uppehållstillstånd. Skyddsbehövande är den som lämnat sitt land för att söka asyl och som anses ha behov av skydd. För den här gruppen minskar möjligheten till anhöriginvandring och försörjningskraven skärps. Det krävs bland annat att du ska kunna försörja dig själv och den familjemedlem som kommer hit.
De tidsbegränsade uppehållstillstånden ska gälla i tre år för flyktingar. Flykting är den som har en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland på grund av till exempel politisk uppfattning, ras, kön eller sexuell läggning och därför inte kan eller vill vara där. De tidsbegränsade uppehållstillstånden ska gälla i 13 månader om den asylsökande istället bedöms som skyddsbehövande.

Permanenta uppehållstillstånd möjliga i vissa fall

Andra delar i förslaget är att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter endast ska kunna ges om det skulle strida mot en internationell konvention om man inte ger uppehållstillstånd. Det kan till exempel gälla ensamkommande barn.
Även barn med varaktigt nedsatt hälsotillstånd ska i vissa fall kunna få permanent uppehållstillstånd istället för ett tillfälligt uppehållstillstånd.
Personer som har tillfälliga uppehållstillstånd och kan försörja sig genom anställning eller näringsverksamhet ska kunna få permanenta uppehållstillstånd.

Ska ge bättre förutsättningar för mottagandet

Under 2015 kom många asylsökande till Sverige. I november 2015 kom till exempel över 10 000 asylsökande i veckan. För att bromsa utvecklingen presenterade regeringen åtgärder för att minska antalet asylsökande den 24 november 2015. Syftet var att lägga resurser på mottagande och etablering av nyanlända samt att få en jämnare fördelning av asylsökande inom EU.
Centern och Vänsterpartiet vänder sig emot förslaget. De andra partierna reserverar sig mot vissa delar, men säger ja till förslaget i sin helhet.
Den nya lagen föreslås gälla i tre år och börjar, om riksdagen säger ja, att gälla den 20 juli 2016. De nya reglerna föreslås gälla för dem som har fått sin ansökan om asyl registrerad hos Migrationsverket efter den 24 november 2015.

Urval av kvotflyktingar bör vara samma som tidigare

Kvotflyktingar, det vill säga ett visst antal personer som Sverige tar emot varje år, kommer enligt förslaget fortfarande att kunna få permanenta uppehållstillstånd. FN:s flyktingkommissariat UNHCR föreslår vilka flyktingar som ska ingå i kvoten.
Med anledning av några motioner om att den så kallade flyktingkvoten inte ska användas i större utsträckning än i dag för att ge anhöriga till skyddsbehövande uppehållstillstånd, gör utskottet ett tillkännagivande om att dagens ordning för urval av kvotflyktingar till Sverige ska gälla även i fortsättningen.
Skicka en kommentar