fredag 24 juni 2016

Ny organisation - mer begriplig?

Jo detta är ett steg i rätt riktning. Frågan är om denna nya organisation uppfyller kravet på
att organisationen ska vara för medborgarna lätt att förstå. Är dett lätt att förstå att man ska
vända sig till samma förvaltning inom tre olika nämnders ansvarsområden?
Och, varför bolag för vissa verksamheter? Ska inte bolag vara för den privata marknaden
och nämnder för offentliga sektorn? Ja, jag bara undrar


Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

​ Förvaltningsdirektörer klara för nya förvaltningar

Uppsala kommun - 2016-06-15 15:24 CEST
Kommunfullmäktige fattade den 13 juni beslut om ny nämndorganisation för Uppsala kommun. Produktionsstyrelserna för Uppsala vård och omsorg och teknik och service avvecklas när den så kallade beställar/utförarmodellen avskaffas från och med 2017.
Till den nya nämndorganisationen byggs nya förvaltningar och det är nu klart vilka chefer som ska leda två av dessa.
De två förvaltningsdirektörer som fått utvidgade uppdrag är Tomas Odin, omsorgsförvaltningen och Gunn-Henny Dahl, äldreförvaltningen. Jan Holmlund som är socialförvaltningens direktör lämnar på egen begäran sitt uppdrag. Ny rekrytering har påbörjats och Jan Holmlund kvarstår tills ny direktör är utsedd.
Helén Åsbrink och Johan Färnstrand kvarstår under 2016 som direktörer och ansvariga för avvecklingen av Teknik & service respektive Vård & omsorg.
Övriga förvaltningsdirektörer kvarstår i sina nuvarande uppdrag.
Hur de nya förvaltningarna ska organiseras utreds nu av stadsdirektören och kommunstyrelsen ska fatta beslut om principerna för den nya förvaltningsorganisationen i augusti. Detaljorganisationen ska vara klar i oktober.
- Vi tar nu ett första steg i arbetet med att bygga en ny och effektivare förvaltning av Uppsala kommun. Förvaltningsdirektörerna har fått sina utvidgade uppdrag för att de ska kunna inleda arbetet med att bygga upp de nya förvaltningarna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, säger Joachim Danielsson, stadsdirektör.
Om den nya organisationen
Kommunens verksamheter ska från och med 1 januari 2017 styras av nämnder som ansvarar för både myndighetsutövning, upphandlad verksamhet och verksamhet som bedrivs i egen regi. Det innebär till exempel att äldrenämnden ska ansvara för all verksamhet inom äldreomsorgen – äldreboenden, hemtjänst, biståndsbedömning och övrig myndighetsutövning.
Den verksamhet som idag bedrivs av produktionsstyrelsen Uppsala Vård och omsorg kommer att ingå i äldrenämndens, omsorgsnämndens respektive socialnämndens ansvar.
Den verksamhet som idag bedrivs av Styrelsen för teknik och service kommer i huvudsak att flyttas till gatu- och samhällsnämnden. Viss verksamhet kommer även att överföras till de kommunala bolagen Uppsala Vatten och Avfall, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter.
Syftet med den nya organisationen är att ska skapa förutsättningar för en bättre effektivitet. För medborgaren ska den kommunala organisationen bli mer begriplig och den politiska genomslagskraften ska öka genom snabbare beslutsvägar
Skicka en kommentar