lördag 2 juli 2016

Se upp för de små stegen

Avståndet mellan medborgarna och de förtroendevalda tenderar att öka. En liten, men viktig, del i denna utveckling svarar ordningen att i kommuner delegera beslutanderätt till tjänstemän, varvid många frågor i realiteten inte blir kända för de politiskt ansvariga. Detta är ingen acceptabel ordning.
Nedanstående text är huvuddelen av en reservation i GSN, skriven av mig.
Politiker! Se upp för de små stegen som försämrar demokratin

Ansvaret för beslut, som fattas i en kommun, åvilar politiska organ, bestående av förtroendevalda medborgare. Kommunfullmäktige har huvudansvaret gentemot medborgarna. Kommunfullmäktige överlåter till ett antal nämnder att ansvara för den löpande verksamheten. Nämndernas uppgifter är också att förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige och att genomföra beslut som fattas i fullmäktige.
En nämnd får emellertid i sin tur uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, med vissa undantag. Sådana beslut ska alltid anmälas i nämnden. Ansvaret inför medborgarna för sådana beslut är dock politiskt och vinner laga kraft när besluten anmälts i nämnden. Överlåtande av beslutanderätt kan motiveras med, till exempel, effektivitetsargument och ärendens komplexitet.

Nämnder kan inte i sitt förhållande till medborgarna avsvära sig sitt ansvar genom att hänvisa till att beslutanderätten är delegerad. Det är därför viktigt att medborgare, som vänt sig till nämnden med frågor och synpunkter får svar av nämnden. Detta innebär inte vare sig överprövning eller fördröjning av ärendets handläggning, men innebär att medborgarna når fram till sina förtroendevalda.Skicka en kommentar