fredag 2 december 2016

Man kommer att döma oss hårt

Den så kallade Alliansen tycker att vi kan acceptera större buller än vad nuvarande gränsvärden anger. 

Jag tror att kommande generationer kommer att döma oss hårt när det gäller våra bostadsområden. Buller och brist på gröna ytor gissar jag får negativa konsekvenser.  Detta på grund av kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Domen kommer också att bestå av anklagelser för ignorering av hot såsom minskad biologisk mångfald och klimatförändringar

Från riksda´n

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2017.
Cirka 6 765 miljoner kronor går till det här utgiftsområdet, uppdelat på 6 520 miljoner kronor för området Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och lantmäteriverksamhet och 244 miljoner kronor för området Konsumentpolitik. Pengarna fördelas bland annat på investeringsstöd för att göra fler hyresbostäder och bostäder för studerande, stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer samt stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. På det konsumentpolitiska området blir det bland annat ett ökat anslag till Konsumentverket för att inrätta ett forum för miljösmart konsumtion och livsstil. Fastighetsmäklarinspektionen får ökat anslag för en mer aktiv och omfattande tillsyn av fastighetsmäklare.
Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör omgående besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, enligt riksdagens tillkännagivande från våren 2015. Ändringen rör bland annat ett höjt riktvärde på bullernivån för trafik vid bostäder för att underlätta byggande i närheten av spårtrafik och vägar.
Datum för beslutet: 1 december 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande att regeringen omgående bör besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt ett tillkännagivande som riksdagen gjorde 2015. Avslag på övriga motioner.

Skicka en kommentar