fredag 3 februari 2017

Svårt att nå förtroendevalda

I Uppsalatidningen i går

Allt svårare att nå förtroendevalda

Ett absolut krav måste vara att framställningar riktade till politiska organ kommer de i organet förtroendevalda till kännedom.

Delegering av beslutanderätt till tjänstemän är i många fall en förutsättning för rationell hantering av ärenden. Samtidigt utgör delegering ett hinder för kontakten mellan medborgarna och politikerna.

När boende i ett område tillskriver Gatu- och samhällsmiljönämnden om miljö- och trafiksäkerhetsproblem kommer skrivelsen aldrig till nämndledamöternas kännedom, eftersom rätten att besvara skrivelsen är delegerad, överlåten, till viss tjänsteman.

Det måste emellertid ses som en självklarhet att synpunkter och frågeställningar från medborgarna ska nå våra politiker. Det kan ske utan att det av tjänsteman fattade beslutet ändras; något, som kräver upphävande av delegationsrätten. Det kan ske genom att tjänstemannabeslutet redovisas och kommenteras i nämnden. När vi liberaler i nämnden krävde detta gick alla övriga partier emot.

Ett absolut krav måste vara att framställningar riktade till politiska organ kommer de i organet förtroendevalda till kännedom, något som Liberalerna uttryckt i sitt förslag till mål och budget för 2017.

Harald Nordlund (L)

alatidningen i går


Skicka en kommentar