fredag 17 juni 2011

Ett regeringsnederlag

Pressmeddelande i dag

Socialförsäkringsutskottet begär ändringar i sjukförsäkringenRiksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ändra i sjukförsäkringen. Det föreslår en majoritet i socialförsäkringsutskottet i ett utskottsinitiativ. Bakom förslaget står S, MP, SD och V. Ändringarna gäller dels personer som tidigare har haft tidsbegränsad sjukersättning och som har förlorat rätten till sjukpenning till följd av bestämmelserna om sjukpenninggrundande inkomst, dels reglerna för prövningen av arbetsförmågan. Regeringspartierna reserverar sig mot utskottets förslag. Reglerna för sjukförsäkringen ändrades 2008. Efter 180 dagars sjukskrivning kan den försäkrade inte bara prövas mot arbete hos sin arbetsgivare, utan även mot den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. Utskottsmajoriteten vill nu ändra på detta. Det blir en prövning mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad, menar utskottsledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Vad som menas med den reguljära arbetsmarknaden avgörs av domstol, och eftersom det fortfarande inte hunnit utvecklas någon praxis är osäkerheten stor. I väntan på att den parlamentariska socialförsäkringsutredning som nu pågår ska bli klar vill utskottet därför återinföra de regler som gällde fram till 2008. De gamla reglerna innebär att arbetsförmågan ska prövas mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller mot annat lämpligt arbete som finns tillgängligt. Enligt utskottets förslag bör regeringen återkomma med ett förslag till ändring som ska träda i kraft senast den 1 januari 2012. Ersättning för personer som har haft tidsbegränsad sjukersättning I samband med sjukförsäkringsreformen 2008 ändrades även reglerna för sjukersättning. Den tidsbegränsade sjukersättningen avskaffades, liksom möjligheten att återfå en sjukpenninggrundande inkomst efter en period med sådan sjukersättning. Vissa personer kan därför inte få någon sjukpenning. Utskottsmajoriteten anser att dessa personer bör få en ersättning som ligger i nivå med den tidigare tidsbegränsade sjukersättningen, förutsatt att deras arbetsförmåga fortfarande är nedsatt. Regeringen bör enligt utskottet återkomma med ett förslag som innebär att en sådan ersättning införs senast den 1 januari 2012. Regeringsförslag på remissRegeringen presenterade i maj en departementspromemoria med förslag till förbättringar i sjukförsäkringen som just nu är ute på remiss. Men utskottet menar att regeringens förbättringsförslag inte är tillräckliga. Det är nödvändigt att snabbt finna lösningar på några av de mest akuta bristerna i sjukförsäkringen, anser utskottet. Regeringspartierna reserverar sigModeraternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas representanter i utskottet reserverar sig mot utskottets förslag.
Skicka en kommentar