tisdag 17 januari 2012

Sjukvårdens insatser måste få kosta


"Nu kommer signaler om att ytterligare öka sjukvårdens insatser för att förbättra överlevnaden bland oss människor. Screening av tjocktarmen. Då och då dyker debatten om prostatascreening upp. Tveksamheten kring den frågan är större då effekterna av sådan screening är tveksamma. 
Men hur länge ska förbättrade sjukvårdsinsatser finansieras genom effektiviseringar.
Så här skrev jag för några år sedan:
Varje år dör i Sverige cirka 2500 personer till följd av cancer i tjocktarmen eller i ändtarmen. Men många, kanske 300 personer, skulle kunna räddas om sjukdomen upptäcktes i tid.
Jag har ställt fråga till landstingsrådet Mats O Karlsson om åtgärder för att upptäcka tjocktarmscancer tidigare än som ofta sker i dag. Motsvarande fråga har min partikamrat i riksdagen Erik Ullenhag ställt till sjukvårdsminister Ylva Johansson.

 Sedan början av 1970 – talet kallas alla kvinnor i åldrarna tjugotre till sextio år vart tredje år till en gynekologisk undersökning. Syftet är att tidigt upptäcka livmoderhalscancer. Så många som åttio procent av kvinnorna kommer till undersökningarna, som visat sig framgångsrika för att förhindra att människor får lida och dö i onödan.
Minskad risk att dö i bröstcancer är en följd av allmänna hälsoundersökningar med mammografi. Erbjudandet om mammografi avser kvinnor i åldrarna fyrtio till sjuttiofem år.

Motsvarande allmänna undersökningar för att upptäcka tjocktarmscancer i tid bör övervägas.
Erfarenheterna i flera andra europeiska länder av att genomföra allmänna undersökningar, eller screening, av tjocktarmen är positiva. I Finland har införts ett screeningprogram och i Danmark och Storbritannien utvärderas nu försök som gjorts. Viktigt att uppmärksamma är också att EU – kommissionen har rekommenderat unionens länder att överväga en allmän screening.
En annan cancerform för vilken screening diskuteras är prostatacancer, som är den vanligaste cancerformen hos män. Den tveksamhet som finns hos Socialstyrelsen och hos en del experter hänger samman med att man anser sig inte ha tillräckliga vetenskapliga bevis på positiva effekter av sådan screening. Jag anser att det finns anledning att noga följa och ta del av forskningen kring även denna cancerform. Inte minst av skäl för likabehandling bör ett försök med allmän screening för att upptäcka prostatacancer i tid genomföras.
De övre åldersgränser som gäller för screening för livmoderhalscancer och bröstcancer är andra ojämlika attityder jag vill ifrågasätta.

Jag anser att staten nu måste starta ett projekt med screening för tjocktarmscancer. En expertbedömning är att befolkningsunderlaget för ett försök bör vara en miljon invånare. Detta tillsammans med att Akademiska sjukhuset förfogar över framstående experter motiverar att staten förlägger ett försöksprojekt till Uppsala och Akademiska sjukhuset. Tyvärr vill inte nuvarande landstingsledning agera utan avvakta uttalanden från Socialstyrelsen, som också vill avvakta.
Under tiden får många lida i onödan."
Är vi beredda att betala för sådan förbättring av välfärden?

Skicka en kommentar