torsdag 16 augusti 2012

Biogasen lämplig utmaning för Mälardalsrådet

Biogas som fordonsbränsle jämfört med andra energislag intar en särställning med sina unika miljönyttor i växtnäringsåterföring och minskad klimatpåverkan. Ingen annan bioenergi kan sluta kretsloppet på ett bättre sätt. En kretsloppsinriktad avfallshantering är den mest konkurrenskraftiga delen av biogasproduktionen. Det gör biogasen till en särskilt intressant fråga i samhällsplaneringen och för kommuner. Det behövs en helhetssyn där verksamheter samverkar från avfallshantering till biogasbussar med låga utsläpp av luftföroreningar. Kommuner och landsting i samverkan kan göra gemensam nytta för hållbar stads- och regionutveckling. Biogas från rötning kan framställas ur en rad organiska substrat alla med unika förutsättningar. Kostnaderna för att framställa biogasen varierar kraftigt liksom storleken på de samhällsnyttor som kan uppnås. Lönsamheten är för närvarande störst för avloppsslam, mat-, restaurang och livsmedelsavfall. För dessa mest attraktiva substrat är dock tillgången begränsad och motsvarar ca 2,5 TWh. Den största återstående potentialen finns här för matavfall. Det finns större mängder substrat inom jordbruket i form av stallgödsel, växtodlingsrester och energigrödor. Beräkningsexempel visar på mängder uppemot ca 14 TWh. Stockholm Mälardalen är landets befolkningstätaste och ekonomiskt ledande region med universitet och högskolor i världsklass bland annat inom energi och klimatområdet. Det är angeläget att Stockholm-Mälarregionen går före och bygger vidare på det inledda arbetet med att skapa ett klimatanpassat och hållbart transportsystem. Biogas är i detta sammanhang ett självklart alternativ för både person- och godstransporter. Mälardalsrådet måste därför arbeta för att inom Stockholm - Mälarregionen skapa förutsättningar för och stödja kommersiell lönsam hantering i varje led där biogasen på likvärdiga villkor kan konkurrerar på marknaden.
Skicka en kommentar