onsdag 1 augusti 2012

Vattenfalls ansökan innebär slutet för kärnkraftseran?

I statsbudgeten för 2012 görs satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Riksdagsmajoroteten har markerat att arbetet med att finna lösningar för ett hållbart samhälle ska intensifieras. Den tekniska utvecklingen går fort när det gäller vindkraft, solenergi och även bioenergi. Vindkraftverk utan rotorblad, till exempel,har utvecklats i USA. Verken ser ut som 55 meter höga grässtrån. Energi skapas när ”stråna” svajar. En generator omvandlar den kinetiska energin till elektricitet. Den svenska satsningen på förnybart, hit hör inte kärnkraften, är en tydlig signal till elbolagen. Vi vill se nya lösningar och satsningar för en hållbar energiproduktion, är en signal man kan utläsa. Det här har man förstått. Det torde vara därför som Vattenfall nu vill testa substansen i signalen. Man gör en mycket kort ansökan om att få byta ut någon befintlig kärnreaktor, förmodligen i syfte att få en politisk reaktion. Sådan har också kommit. Jag tror Vattenfall redan ser vad som krävs. Något tydligt politiskt stöd för att satsa på nya kärnkraftsreaktorer tycks inte finnas. Men det var kanske klokt att på det här sättet testa partierna. Förutom att kärnkraft inte bygger på förnybart, och att kärnkraftens risker är alltför stora är kostnaderna på väg att bli oöverstigliga. Det är därför som flera länder nu fasar ut kärnkraft och satsar på förnybart I, till exempel, Schweiz planerar man att bygga en vindkraftspark som är tio gånger större än de befintliga parkerna tillsammans. Landet planerar för 600 miljoner kilowattimmar till 2020 som en del av utfasningen av kärnkraften efter katastrofen i Fukushima. Kanske ska Vattenfalls ansökan ses som slutet på kärnkraftseran i Sverige
Skicka en kommentar