fredag 16 november 2012

Energihushållning

Vi måste verka för att mer av ekonomiska styrmedel används för att främja miljöanpassad konsumtion och produktion samt hindra miljöskadliga utsläpp. Koldioxidutsläppen måste begränsas för att minska växthuseffekten. Det kan ske genom, till exempel, miljöavgift på koldioxid. Men om ett enskilt land inför eller höjer en befintlig koldioxidskatt kan effekten bli att produktionen flyttar. För den globala miljön är inget vunnet med detta. Den så kallade miljögarantin innebär att ett land skall kunna gå före på miljöområdet. För att ytterligare stärka miljögarantin bör det land som hävdar att en lagstiftning, skatt eller annan åtgärd sker av miljöskäl inte ha bevisbördan för att så är fallet. I enlighet med försiktighetsprincipen ska det räcka att det land som vill gå före på miljöområdet gör det sannolikt att en åtgärd görs för miljöns skull, och den medlemsstat som påstår att en sådan åtgärd är ett handelshinder ska ha bevisbördan för att så är fallet. EU gör också insatser för att förbättra kärnsäkerheten i Ryssland, Öst- och Centraleuropa. Den bristande säkerheten i kärnkraftverken där är ett allvarligt miljöhot mot hela vår kontinent. Inte minst runt Östersjön finns ett antal kärnkraftverk med gammal teknik. Ett mål måste vara att främja energihushållning och effektivare energidistribution så att det totala energianvändandet kan hållas tillbaka. EU: s utvidgning österut är viktigt även när det gäller förbättrad kärnkraftssäkerhet. Sådan säkerhet främjas av politisk stabilitet, rättssäkerhet, öppen opinionsbildning och ekonomisk utveckling i de regioner där verken finns.
Skicka en kommentar