söndag 2 december 2012

Mer om vård


Sjukvården ska finansieras solidariskt, det vill säga skattevägen. Sjukvården ska finnas när människor behöver den och finnas nära människorna. Sjukvården ska vara tillgänglig för alla för att människor ska känna trygghet.

Jag vill se en tydligare uppdelning av ansvaret mellan politiker och anställda. Politiker ska besluta om skattens storlek och vårdens kvalitet, följa upp, utkräva ansvar och ta ansvar för de verksamheter som drivs i landstingets regi. Politikernas uppgift är att göra det möjligt att bedriva en bra sjukvård och att ta de övergripande beslut som behövs för att göra sjukvården tillgänglig för alla. Jag vill också att besluten i sjukvården ska tas nära verksamheterna. Förutom att effektiviteten ökar nås ett bättre lokalt inflytande.

Tillgängligheten gynnas av att det finns olika utförare, privata och i landstingsregi. En bättre tillgänglig primärvård bidrar också till att specialistsjukvården avlastas. Pengar som i dag används för sjukskrivning på grund av köer till behandlingar och för läkemedel i stället för vård kan omfördelas för att öka tillgängligheten till vård och förkorta sjukskrivningar.
Jag vill också att beslut som skapar bättre trygghet fattas. Hit hör att husläkaren ska ges möjlighet att ta ett helt ansvar för patienten, även till exempel sedan specialistsjukvården tagit över. Bättre koppling mellan forskningen och husläkarna måste skapas och vi kommer att verka för att läkarna avlastas administrativa uppgifter för att öka patienttiden.

Vården av äldre och sjuka har också stora brister. Det finns sjukdomar som är åldersrelaterade och därtill kommer att gamla personer oftare än andra drabbas av flera sjukdomar samtidigt. Därför bör geriatriker knytas till kommunernas övriga insatser för äldre och en väl fungerande närsjukvård.

För att den enskilde ska kunna känna trygghet krävs också att landstinget regelbundet redovisar hur sjukvården inom alla områden fungerar, hur man klarar tillgängligheten, köerna och andra kvantitativa och kvalitativa faktorer. Öppna kvalitetsredovisningar bidrar till att ge en sann bild av situationen inom sjukvården och en motvikt till den bild som tonar fram ur skandalerna.

Landstinget måste också ta ansvar för att behovet av sjukvård minimeras, stödja och bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet. De faktorer som i första hand har betydelse för en god hälsa är fysisk aktivitet, goda matvanor, sociala relationer, bra alkoholvanor, tillgång till natur, rökfri miljö och upplevelsen av ett meningsfullt liv.

En bra sjukvård kan bli bättre, men en viktig förutsättning är att vi får nya politiker.
Skicka en kommentar