fredag 30 november 2012

Effektivare politik

Fullmäktige beslutar om mål och resurser till olika sektorer. Beställarnämnder tecknar avtal med utförarnämnder. I beställningen regleras ekonomi, kvalitet och kvantitet.


När obalans uppstår är det nämndens ansvar att åstadkomma balans genom ändring av antingen de ekonomiska resurserna och/eller kvalitets-/kvantitetskraven. Förankring av sådana beslut hos kommunstyrelse eller kommunfullmäktige krävs i vissa fall.
 I fallet Uppsala läns landsting har ansvariga politiker inte fattat beslut om förändringar som medför balans. Ansvaret är således ett politiskt ansvar. Det inger inte förtroende att, när den politiska kraften saknas, skylla de ekonomiska problemen på cheferna.

I de fall styrelse uppdragit till en förvaltning att vidta vissa preciserade åtgärder och dessa inte effektueras skall ansvarig chef ställas till svars. Men problemen i landstinget ligger i första hand inte här.

Det är dags att se över den politiska organisationen. Kanske finns möjligheter att både minska politikerkostnaderna och effektivisera den politiska styrningen.
Skicka en kommentar