fredag 30 november 2012

Fossilbränslens alternativ är inte kärnkraft

De som har uppfattningen att vi måste använda kol, olja och naturgas om vi inte bygger fler kärnkraftreaktorer kanske inte vill se möjligheterna..

Vad en del vägrar att inse är att vi redan i dag har tekniskt och ekonomiskt fullgoda möjligheter att samtidigt påskynda minskningen av fossilbränslena och fortsätta avvecklingen av kärnkraften.

I folkpartiets miljöprogram står bl a att en socialliberal energipolitik har som mål att minska miljö- och strålningseffekterna av energianvändningen och att det sker genom en styrning av utvecklingen mot miljövänliga energikällor samt att genom energihushållning och energieffektivisering minska energiförbrukningen.

Den viktigaste miljöförbättrande avgiften är en gemensam koldioxidskatt i EU. Folkpartiet är förespråkare av grön skatteväxling. Denna tanke har dock förfuskats under 1990-talet genom att energi- och miljöavgifterna på bl a bensin och el har höjts dramatiskt utan motsvarande sänkning av skatten på arbete.

Det är också mot den här bakgrunden som folkpartiet anser att den politiska styrningen av energiproduktionen måste förändras. Alla typer av produktionsanläggningar för energi ska tillåtas, förutsatt att de uppfyller generella krav på hälsa, miljö och säkerhet. Energibeskattningen ska göras enhetlig utifrån miljöhänsyn. Varje energiproduktionsanläggning ska försäkras. Försäkringen ska täcka alla kostnader för eventuella skador som energiproduktionsanläggningen orsakar sägs vidare i programmet. Det är detta program folkpartiet gick till val på och som gäller tills partiet går till val på ett ändrat program.

De flesta människor inser att dagens beroende av olja, kol och fossilgas måste brytas. Av de bränslen vi i dag använder är olja, kol, fossilgas och uran s k icke förnybara. När vi använder dessa vet vi att vi orsakar försurning av mark och vatten, ökar växthuseffekten, orsakar cancersjukdomar, minskar den biologiska mångfalden osv. Ett långsiktigt hållbart energisystem måste bygga på förnybara bränslen som alltid har solen som sitt ursprung.

De liberaler som har uppfattningen att om vi inte bygger fler kärnkraftreaktorer ska vi använda kol, olja och naturgas är på kollisionskurs med folkpartiets program
Skicka en kommentar