söndag 16 december 2012

Ny myndighet igen

Statligt ansvar för verksamheter i välfärdssektorn säkrar lika kvalitet över landet är en vanlig uppfattning. Är det så självklart. Även statligt ansvar kräver statlig kontroll och uppföljning. Tänk om det är så att det är den statliga uppfölningen och styrningen som måste bli bättre. Ansvaret för sådan för regeringens räkning åvilar Socilstyrelsen. Riksdagens uppfattning tycks nu vara att Socialstyrelsen inte klarar den uppgiften. Det måste väl vara av den anledningen man nu beslutat inrätta ytterligare en myndighet. Åtgärden är vanlig i sammanhang där något inte fungerar tillfredsställande. Man inrättar en ny myndighet.
På skolområdet fungerar den inte. Men man har ju skolinspektionen. Är då lösningen att man låter staten ta över driften? Ja, anser en del. Varför är då inte lösningen förstatligande på vård- och omsorgsområdet?
Tänk om det är så att man från statens sida borde fundera över hur man blir bättre på att styra, i stället för att ibland tala om förstatligande och inrättande av nya myndigheter.

Ny myndighet för tillsyn inom vård och omsorg bildas (SoU5)

Regeringen har tidigare beslutat att en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, ska ta över en del av de uppgifter Socialstyrelsen har i dag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar som krävs för detta. Inspektionen för vård och omsorg ska bland annat arbeta med tillsyn och att bevilja tillstånd inom socialtjänsten, verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionshinder samt hälso- och sjukvården. Den nya myndigheten inleder sin verksamhet den 1 juni 2013.
Riksdagen anser att tillsynen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver stärkas. Det är viktigt att kvaliteten följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt inom både kommunala och privata verksamheter. Riksdagen håller med regeringen om att tillsynen tydligt måste skiljas från kunskapsutveckling, bidragsgivning och fastställandet av standarder. Därför behövs en renodlad tillsynsmyndighet.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Skicka en kommentar