söndag 16 december 2012

Välkommen förstärkning

Nog är vi många, som denna vinter förundras över svårigheterna att klara vinterväder för kollektivtrafiken. Det skulle komma att fungera denna vinter, sa man. Att det handlar om behov av mera pengar är väl tydligt. Borde kanske ha gjorts förra hösten, men bättre sent än aldrig. Därför är den här förstärkningen både välkommen och nödvändig
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 44,6 miljarder kronor till vägar, järnvägar, IT och post för 2013. Vägområdet får cirka 1 miljard kronor extra för 2013 och järnvägen cirka en halv miljard kronor extra. Det ska förstärka satsningen på drift och underhåll och är även tänkt för utbyggnaden av gruvrelaterad infrastruktur, främst i Norrbotten. Trängselskatten i Göteborg blir också ett särskilt anslag i budgeten som får användas till finansiering av investeringar i kollektivtrafiken, vägar och järnvägar i Göteborg.
Riksdagen godkände också regeringens förslag till ändring av hänsynsmålet för transportpolitiken. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
Trafikutskottet har följt upp regeringens redovisning av resultat för utgiftsområde 22 i budgetpropositionen. Utskottet konstaterar att regeringen behöver fortsätta att utveckla resultatredovisningen, så att riksdagen har tillräckligt bra underlag för att bedöma resultaten i förhållande till uppsatta mål. Utskottet är också positivt till regeringens arbete med att utveckla resultatindikatorer. Riksdagen godkände vad utskottet anfört om utskottets uppföljning av resultatredovisningen.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Hela betänkandet

Skicka en kommentar