torsdag 21 februari 2013

Trafikverkets upphandlingar

 
Trafikverkets beställningar är för oss medborgare av intresse. Oppositionen i riksda´n har passat på att kritisera regeringen. Är det här kritik för kritikens skull? Regeringen anser att de åtgärder som efterlyses redan har vidtagits. Det här framgår av ett pressmeddelande
Trafikutskottet vill effektivisera Trafikverkets upphandlingar

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar. Granskningen pekar bland annat på att det saknas stöd för att totalentreprenader leder till högre produktivitet, utan att det tvärtom på längre sikt kan leda till ineffektivitet. Trafikutskottet tycket att det är anmärkningsvärt att regeringen inte tänker vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen. Utskottet föreslår därför ett tillkännagivande till regeringen. Regeringspartierna reserverar sig.

Trafikverket är en av Sveriges största statliga beställare och köper varor och tjänster för cirka 40 miljarder kronor varje år. Verkets upphandling av vägar och järnvägar är därför av avgörande betydelse för att få mer infrastruktur för pengarna, menar trafikutskottet.

Totalentreprenad innebär att entreprenören utför både projektering och själva arbetet. Beställaren har på så vis, i stället för att själv utföra projekteringen, överfört ansvaret för detta till entreprenören. Riksrevisionen konstaterar att totalentreprenader ger möjlighet till ökad variantrikedom. På lång sikt kan detta dock innebära risker för ineffektivitet eftersom kvaliteten kan befaras bli sämre och livscykelkostnaderna högre, menar Riksrevisionen. Trafikverket har inte heller följt upp och analyserat slutresultaten i entreprenaderna på lämpligt sätt.

Regeringen är för passiv

Utskottet menar att de brister som Riksrevisionen pekar på måste tas på största allvar. Det är därför enligt utskottet anmärkningsvärt att regeringen inte tänker vidta några ytterligare åtgärder. Det befäster i och för sig den kritik om passivitet som Riksrevisionen har riktat mot regeringen, slår utskottet fast.

Investeringar inom järnvägen har en ungefärlig livslängd på 40 år. Utskottet pekar på att det skapar behov av att standardisera upphandlingen för att säkra den långsiktiga hållbarheten. I dag saknas ofta incitament för företag att uppfylla detta. Dagens ordning riskerar att leda till ytterligare fokusering på lägsta pris på bekostnad av kvalitet.

Tillkännagivande till regeringen

Regeringen har framfört att ett flertal av bristerna redan är omhändertagna eller på gång att omhändertas men att det krävs uthållighet. Trafikutskottet menar att en sådan uthållighet i stället riskera att leda till att vi får se mindre väg och järnväg för pengarna. Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen:


  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att ta fram empiriskt underlag som motiverar strategier och beslut om upphandling.
  • Regeringen bör informera riksdagen om uppnådd effektivitet med olika upphandlings- och kontraktsformer inom Trafikverket.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utveckla system för återföring av erfarenheter som används och som är tillgängliga även för externa forskare och extern revision.
  • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att genomföra mätresultat av hur upphandlingarnas produktivitet och effektivitet påverkas av olika entreprenadformer. Mätningarna ska genomföras systematiskt och objektivt samt kompletteras med extern utvärdering och uppföljning.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna konstaterar att en rad åtgärder och initiativ redan har tagits för att utveckla Trafikverkets beställarroll, bland annat för att säkerställa att totalentreprenader används i rätt projekt. Partierna menar vidare att åtgärder vidtagits för att öka anläggningsmarknadens produktivitet och innovationsgrad samt för att förbättra Trafikverkets erfarenhetsåterföring och återrapportering. Partierna förutsätter att Trafikverket kommer att fortsätta arbetet med att mäta, utvärdera och följa upp upphandlingarnas effektivitet och utveckla strategier utifrån uppmätta resultat.
Skicka en kommentar