måndag 18 februari 2013

Jättekö, men inga politiska beslut


Vi har kunnat läsa om styrelsens för Akademiska sjukhuset bekymmer med att klara att kapa köerna. Vid styrelsens första sammanträde för året måste ju problemen diskuteras och en del beslut fattas, tänkte jag.
I de handlingar, som gått ut till ledamöterna är redovisningen omfattande.
Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden är den enda frågan av vikt vid senaste sammanträdet. Vad föreslås styrelsen fatta för beslut?
Inga. Jo, så är det. Jätteproblem, och man föreslås inte vidta några åtgärder.
Styrelsen föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.
Så blev också beslutet, med tillägget att arbetsutskottet ska följa arbetet.
Alltså jätteproblem, men inga beslut. Det här är illa. Ansvaret är ju politiskt


Skicka en kommentar