söndag 24 februari 2013

Våld mot äldre

Handlingsplan hit och handlingsplan dit. Det finns få exempel på att handlingsplaner har förändrat erkligheten. Socialutskottet har diskuterat våld mot äldre.
Äldre kvinnor och män som utsätts för våld och övergrepp är en mycket utsatt grupp. Det är därför viktigt att öka kunskapen och systematiskt motverka våld, menar socialutskottet. Utskottet vill att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att under 2013 återkomma med en samlad redovisning om vilken strategi man valt för att motverka våld mot äldre. SD och V reserverar sig.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Folkpartiet och Vänsterpartiet.
Utskottet konstaterar att äldre personer är en av de särskilt utsatta grupper som regeringen lyfter fram i arbetet mot våld i nära relationer. Våren 2012 beslutade regeringen om en nationell samordnare mot våld i nära relationer, Carin Götblad. Hennes uppdrag omfattar även våld mot äldre.

Utskottet konstaterar också att Socialstyrelsen arbetar med att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor. Myndigheten lyfter då även fram gruppen äldre kvinnor. Socialstyrelsen kommer dessutom sommaren 2013 att presentera ett utbildningsmaterial som ska belysa de problem som våld kan innebära för kvinnor som är äldre än 65 år.

Utskottet tycker att det är viktigt att frågan om våldsutsatthet och stöd till dem som utsatts lyfts även i utvecklingen av äldreomsorgen. Socialstyrelsen har utrett frågan och lämnade förslag i december 2011. Regeringskansliet arbetar just nu med förslagen.
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig. Partierna anser att det behövs en nationell handlingsplan för att öka kunskaperna kring och systematiskt motverka våld mot äldre. Regeringen bör snarast utarbeta en sådan handlingsplan, menar partierna.
Skicka en kommentar