söndag 24 mars 2013

Internationella året för vattensamarbete

FN:s utlysande av ett år som Internationella året för ...kan man ha synpunkter på. Jag tänker på årtiondet för ickevåld bland världens barn. Vad gjorde man av detta? Hoppas 2013 som året för vattensamarbete tas på allvar
"FN har utsett 2013 till Internationella året för vattensamarbete. Världsvattendagen, den 22 mars, har samma tema. Allt fler förstår att tryggad vattenkvalitet bygger på samarbete över gränser och mellan aktörer. Klimatförändringarna förstärker behovet av gemensamt arbete. Att värdera vattenekosystemens nytta för människor kräver kunskap från flera vetenskapsområden.

Samverkan är en grundsten i den svenska vattenförvaltningen. Just nu bidrar många i arbetet med att ta fram framåtsyftande förvaltningsplaner till 2015. Havs- och vattenmyndigheten och SGU tar fram föreskrifter och bedömningsgrunder. Vattenmyndigheterna bjuder in till samråd, tar fram hjälpredor för länens arbete och bygger ut åtgärdsmodulen i VISS. Länsstyrelserna arbetar med statusbedömningar och åtgärdsunderlag. Vattenråden och lokala aktörer driver på i åtgärdsarbetet och lämnar synpunkter på samrådshandlingarna. 2013 blir ett händelserikt år"
Skicka en kommentar