fredag 22 mars 2013

Viktigt att bevaka subsidiaritetsprincipen

Hur bevakas att inte frågor, som måste ses som nationella, hamnar i EU? Ty, det är inte självklart att alla politiker anser att subsidiaritetsprincipen är viktig. KU har granskat.
 
"Konstitutionsutskottet har granskat EU-kommissionens rapport om hur subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har tillämpats på förslag till EU-lagstiftning under 2011. De nationella parlamenten ska inom åtta veckor granska förslagen till EU-lagstiftning för att se att de följer subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att besluten ska fattas på den effektivaste nivån och så nära medborgarna som möjligt. KU konstaterar att en sjättedel av de EU-förslag som riksdagen subsidiaritetsprövat saknade subsidiaritetsmotiveringar eller hade brister i deras motiveringar. Det sistnämnda är en allvarlig brist som gör det svårt för riksdagen att se till att subsidiaritetsprincipen följs. Riksdagen har påpekat detta även tidigare. En möjlighet skulle enligt KU vara att parlamenten fick rätt att skicka tillbaka förslag som helt saknar subsidiaritetsmotivering för komplettering.
KU är tveksamt till hur effektiv subsidiaritetskontrollen är som den nu är utformad. Utskottet lyfter bland annat frågan om vilken effekt riksdagens invändningar i samband med subsidiaritetsprövningar har haft på EU:s lagstiftning. KU anser att det är viktigt att utskotten bevakar frågan, särskilt i de fall då riksdagen har lämnat motiverade yttranden. En annan aspekt är enligt KU behovet av att se över åttaveckorsfristen. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet."
Skicka en kommentar