måndag 20 maj 2013

Lite nyheter om alternativen

HaV och Naturvårdsverket vill ha ändrade regler för vattenkraftverk I samband med vattenverksamhetsutredningens delbetänkande har Havs- och vattenmyndigheten, HaV och Naturvårdsverket, yttrat sig. HaV anser att inga nya kraftverksanläggningar bör tillåtas i vattenområden som är skyddade enligt miljöbalken. Idag tillåts undantag om villkoret ”obetydlig miljöpåverkan” anses vara uppfyllt, vilket inte är förenligt med EU:s regler. Även Naturvårdsverket anser att det inte är förenligt med EU-rätten att tillåta försämring av vattenmiljön. Därför bör miljöbalken ändras.

Timbros vindkraftskalkyler bortser från miljönyttan
Vi ser många goda skäl för kommuner att investera i vindkraft. Det allra viktigaste är att vi vill minska kommunernas egen klimatpåverkan och ta ansvar för omställningen till ett hållbart samhälle, replikerar moderata och socialdemokratiska kommunalråd på en debattartikel från Timbro i Dagens Samhälle. Kommunalråden framför även ekonomiska incitament: ”Genom att äga egen elproduktion blir de ekonomiska förutsättningarna tydligare och vi är inte utlämnade till elmarknadens nyckfullhet. Det skapar trygghet, inte minst efter de senaste årens kraftiga prissvängningar”.

Ny remiss om riksintressen för vindbruk
I november 2012 skickades ett remissunderlag ut till beslutande myndigheter och branschorganisation inför en revidering av riksintressen för vindbruk. Underlaget har genererat mycket uppmärksamhet och många synpunkter om hur de utpekade riksintressena bör uppdateras. Energimyndigheten skickar ut förslaget på riksintressen för vindbruk på en andra remissomgång i höst.

Folkhemmet snart redo för solceller
Priset på solceller har sjunkit dramatiskt de senaste två åren. Snart kan solpaneler finnas på var mans tak - även i Sverige. Kostnaden för att sätta upp solceller på villataket har fallit med 63 procent sedan 2010. Enligt siffror från Energimyndigheten kostar ett normalstort solcellssystem för en villa för närvarande 66.000 kronor plus moms.

Fler användbara fotoner ska göra solceller effektivare
Genom att splittra fotoner med hög energi och slå ihop dem med låg energi, kan solceller och annan solenergiteknik använda större del av solljuset. Energimyndigheten ger 9 miljoner i stöd till Chalmers solforskning för effektivare solcel

Stockholm lanserar solkarta
Nu lanseras Stockholms solkarta som visar hur mycket solen strålar på stadens alla tak. Solkartan är ett hjälpmedel för fastighetsägare för att bedöma om taken är lämpliga för att installera solceller eller solfångare.


EU inför strafftullar på kinesiska solpaneler
Kina varnar EU-kommissionen för att ta några förhastade beslut gällande strafftullar på kinesiska solpaneler. "Det kan skada Kina och EU:s handelsförbindelser", säger en tjänsteman på det kinesiska handelsministeriet till China Daily. EU-kommissionen beslutade på onsdagen att införa strafftullar på kinesiska solpaneler på i genomsnitt 47 procent av importvärdet, skriver nyhetsbyrån Direkt.

Nio miljöministrar strider för nytt beslut om ETS
EU-parlamentets nej till så kallad ”backloading” tidigare i vår satte i gång en febril politisk aktivitet. Lena Ek valde att tillsammans med nio miljöministerkolleger officiellt uppmana parlamentet att ompröva sitt beslut. De nio ministrarna hävdar i sitt ställningstagande att överskottet av utsläppsrätter måste korrigeras för att systemet ska fungera samt att ett högre pris på utsläppsrätter skulle sätta fart på EU:s omställning till en grön ekonomi. Det skriver Miljörapporten.

Elpriset måste höjas för att minska utsläppen av klimatgaser
Priserna på utsläpp måste öka kraftigt om kurvorna för klimatgaser ska kunna vändas före 2020. Fyra energi- och klimatforskare har på Ny Tekniks uppdrag beräknat vilka prisökningar som kan bli nödvändiga för att klara klimatkonventionens tvågradersmål. En grundförutsättning är att prisökningarna på utsläpp genomförs globalt, till exempel genom en internationell och allomfattande handel med utsläppsrätter, där handelspriserna blir mångfalt högre än de nuvarande priserna i EU:s handelssystem.

Turkiets största vindkraftspark har invigts
Turkiets största vindkraftspark har driftsatts och invigts. Finansieringen har skett via lån från ”the European Bank for Reconstruction and Development” till en kostnad av 135 miljoner euro. Årsproduktionen av el beräknas kunna försörja ca 170 000 hushåll.
Skicka en kommentar