fredag 14 juni 2013

Från riksda´n om forskningsresultat i skolutbildningen

"Strukturerat arbete behövs för att ny kunskap ska komma till nytta i skolorna
En klar majoritet av lärarna upplever att de har behov av ny kunskap för att kunna utveckla utbildningen. Men bara hälften anser att det egentligen ingår i deras arbete att ta del av ny kunskap, och få skolor har en plan för hur det ska gå till. Mer strukturerat arbete och delat ansvar kan vara en del av lösningen, enligt en ny rapport som utbildningsutskottet har låtit göra.
Syftet med studien är att följa upp en bestämmelse i den nya skollagen om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studien utgör en kunskapsöversikt för utskottet och består av en litteraturgenomgång, en enkät till lärare och skolledare och en sammanställning av ett antal intervjuer med några aktörer som arbetar för nyttiggörandet av forskningsresultat i s
kolutbildningen. Med anledning av rapporten håller utskottet en öppen utfrågning den 11 juni."

Jag har inte tagit del av utfrågningen. Kanske skulle jag då förstå, vilket jag inte gör nu. Hälften av lärarna i undersökningen anser att det inte ingår i lärarnas arbete att ta del av ny kunskap. Någonting måste vara fel i skrivningen ovan. I alla jobb ingår väl att hänga med i vad som sker på området.

"Enligt enkäten med lärare och skolledare upplever en stor majoritet att de har behov av kunskap från ny forskning för att kunna utveckla utbildningen. De allra flesta uppger också att de regelmässigt tar del av och använder ny kunskap i sitt arbete. Trots det är det bara omkring hälften av lärarna som anser att detta egentligen ingår i deras arbetsuppgifter.
Enkäten pekar också på att många skolor saknar en plan för hur införandet av ny kunskap ska gå till. Endast en fjärdedel av skolledarna och en av tio lärare uppger att det finns en sådan plan. Tidsbrist är ett annat hinder som lyfts fram. Nio av tio lärare, och nästan lika många skolledare, anser att de inte får tillräckligt med tid för att föra in kunskap från ny forskning i sitt arbete."
Skicka en kommentar