måndag 12 augusti 2013

Bäverns gränd

Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över.

Jag är beredd att försvara även denna artikel. Den var införd 20 februari 1997

Bäverns gränd bör bevaras intakt som den nu är och Prinshuset rustas - sedan löser vi trafikfrågan kring de berörda kvarteren och i centrala staden som helhet, skriver Harald Nordlund. Tidigare inlägg: 12/2

Att kommunstyrelsens majoritet prioriterar trafikpolitiken till den milda grad att man inte är beredd att ta kulturella och kulturhistoriska hänsyn har turerna kring Prinshuset och Bäverns gränd klart utvisat. Man är inte villig att ens lyssna till en bred folkopinion som vill se gränden bevarad och huset på sin nuvarande plats. Betongpolitiken har därmed gjort sitt intrång i miljöpartiet också. Det är därför inte utan förvåning man tar del av Lars-Gunnar Erikssons (c) debattartikel onsdag 12 mars. Inledningsvis argumenterar centerns gruppledare för de hotade kulturvärdena, för att sedan övergå till att efterlysa en övergripande trafikplan innan beslut fattas om gränden i fråga. Därmed delar han alltså majoritetens prioriteringar - trafikpolitiken är överordnad kulturen. Att invänta och avvakta de uppoffringar trafiken förmodas kräva är, enligt vår mening, ett oansvarigt förvaltarskap av det arv vi fått och som vi förväntas föra vidare. Det har rivits tillräckligt i Uppsalas
 stadskärna. Jag och mitt parti har inte bara efterlyst en övergripande trafikplanering. Vi har, i motionsform, lagt fram en stomme till en sådan plan. En punkt i denna är att vi först ska besluta att Bäverns gränd ska bevaras intakt som den är nu och Prinshuset rustas - sedan löser vi trafikfrågan kring de berörda kvarteren och i centrala staden som helhet. Trafikfrågorna är viktiga men inte med automatik överordnade andra ställningstaganden. Ibland måste också kulturen tillåtas få högsta prioritet. Att sedan majoriteten väljer att med tystnad förbigå vår motion tills denna detaljfråga är slutbehandlad och klubbad är en annan sak. Låter man bara en motion ligga kvar i kommunstyrelsens hängmappar tillräckligt länge blir den överspelad förr eller senare. Detta är dock ett föga klädsamt handlingssätt och gagnar inte på något sätt demokratin och dess processer.

Harald Nordlund

Kommunalråd (fp)
Skicka en kommentar