onsdag 25 september 2013

Det finns rena drivmedel


Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över


Artikeln var publicerad 21 januari 2004 

Det finns rena drivmedel med framtiden för sig

Kommunerna och landstingen bör komplettera användningen av biogas och etanol med andra typer av drivmedel som kan ha framtiden för sig. Det finns exempel på drivmedel som tillverkas av biomassa på syntetisk väg i industriella processer, skriver Harald Nordlund.

Det är inte "inne" för dagens politiker att ägna sig åt miljöpolitik. Samtidigt blir rapporterna om hoten mot vår miljö allt mer alarmerande. Inte minst gäller detta klimatförändringarna.

Det blir också allt tydligare att vårt sätt att leva på är huvudförklaringen till förändringarna.

Sålunda ger t ex bilismen, tung trafik och arbetsmaskiner utsläpp av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen Den här utvecklingen måste brytas och kan brytas.

Transportbehovet kan minska

Det går att minska och effektivisera transportbehovet, fordon kan göras mer bränslesnåla och transporter kan göras i högre grad än för närvarande med tåg.

Och det går att byta ut bensin och diesel mot drivmedel som inte skadar miljön.

Sverige har åtagit sig att minska de totala utsläppen av koldioxid med 4 procent till år 2010. Även övriga EU agerar för att åstadkomma minskade utsläpp av växthusgaser. Ett av målen innebär att år 2010 ska 5,75 procent av försäljningen av drivmedel utgöras av biobaserade drivmedel.

Det är främst två former av hänsyn vi måste ta när vi tar politisk ställning till hur det här ska kunna bli verklighet. För det första måste nysatsningarna gå att försvara ekonomiskt och för det andra måste vi välja inriktning med hänsyn till i första hand det klimat som råder där nysatsningen görs.

Positivt i Uppsala

Kunskaper som hjälper oss i ställningstagandena finns. Några statliga myndigheter, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Vinnova och Vägverket arbetar med att ta fram strategier för alternativa drivmedel.

I Uppsala används biogas , för i första hand kollektivtrafiken. Även etanoldrivna fordon används. Erfarenheterna är övervägande positiva.

Det är dock knappast realistiskt att tro att dessa bränslen kommer att kunna täcka det totala behovet. Jag vill därför föreslå att kommunerna och landstinget kompletterar biogas- och etanolanvändningen med andra typer av drivmedel som kan ha framtiden för sig. Det finns exempel på drivmedel som tillverkas av biomassa på syntetisk väg i industriella processer.

Tillverkningen bygger på att träflis och annan biomassa omvandlas till gas och gasen omvandlas till drivmedel. De drivmedel här är fråga om kan vara metanol för inblandning i bensin, dimetyleter till dieselmotorer, syntetisk diesel och vätgas till bränsleceller.

Drivmedlen blir helt förnybara och påverkar inte klimatet, samtidigt som avgaserna blir mindre hälsofarliga. Det är viktigt, anser jag, att flera olika lösningar prövas.

Syntetiskt drivmedel

Ett drivmedel som går att använda i dagens fordon utan omställningar är en dieselersättning som heter EcoPar. Drivmedlet har utvecklats av företaget Oroboros AB. Hittills tillverkas EcoPar ur naturgas på syntetisk väg men produktionen beräknas kunna komma att baseras på biomassa och bli ett helt och hållet förnybart bränsle.

Drivmedlet används i dag på flera håll i norra Sverige. Även Uppsala bör ansluta sig till användarna. Kanske kan vi få se en anläggning för tillverkning av drivmedlet just här i Uppsala.

-

Harald Nordlund

Landstingsledamot (fp)
Skicka en kommentar