onsdag 25 september 2013

Landstingsstyrelsen vet inte heller


Hur tänker man? Det finns en produktionsstyrelse, som ska fungera som styrelse för Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården. Att den inte fungerar så har vi lärt oss. Men när jag tittar på landstingsstyrelsens föredragningslista blir jag förskräckt. Där finns ärenden, som borde höra hemma på Produktionsstyrelsens agenda.
Synd att man medger organisationsöversynen senarelägga sin rapport. Det brådskar ju, för man kan inte fortsätta med en amatörmässig styrning.  
I väntan på översynen, sätt landstingspolitikerna i en kurslokal för att lära sig politisk styrning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Val av justerare. I tur: Sören Bergqvist

Tid för justering: torsdagen den 3 oktober 2013

Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet
Dnr

146 Planläggning av Ulleråker – Muntlig rapport av Thord Hägg CK 2011-0495

147 Redovisning av produktionsstyrelsens beslut angående J-huset, Framtidens

Akademiska – Muntlig rapport av Thord Hägg

CK 2012-0105

148 Framtida organisation för den anslagsfinansierade delen av primärvården –

Muntlig rapport av Niklas Rommel

CK 2012-0036

149 Sammanslagning av 1177.se och 1177 Vårdguiden, koncept och

varumärkesarbete – Informationsärende

CK 2013-0018

150 Fastställande av anslagsramar för landstingets övergripande verksamhet CK 2013-0283

151 Fastställande av anslagsram för regional verksamhet CK 2013-0282

152 Budgetunderskott Lasarettet i Enköping CK 2013-0002

153 Samverkansnämndens budget 2014 CK 2013-0292

154 Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer CK 2013-0286

155 Samordningsförbundet Uppsala läns årsredovisning och revisionsberättelse

2012

CK 2013-0293

156 Förlängning av organisationskommitténs mandat och senareläggning av

tidpunkt för slutrapport

CK 2012-0196

157 Styrelsers och nämnders interna kontrollplaner 2013 CK 2013-0224

158 Process avseende styrelsers och nämnders återrapportering till

landstingsstyrelsen

CK2012-0391

159 Riktlinjer för marknadsföring och sponsring CK 2013-0291

160 Granskning av landstingets arbete med kostnadseffektivitet från ett

hälsoekonomiskt perspektiv – Svar till revisionen

CK 2013-0243

161 Granskning av landstingets beredskap inför framtida kollektivtrafikfrågor –

Svar till revisionen

CK 2013-0244

162 Digital agenda för Uppsala län 1.0 – Remissyttrande till Regionförbundet CK 2013-0248

163 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 –

Remissyttrande till Regionförbundet

CK 2013-0247

164 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 – Remissyttrande

till Näringsdepartementet

CK 2013-0235

165 En översyn av läkemedelslagen – Remissyttrande till Socialdepartementet CK 2013-0268

166 Betänkandet Privata utförare – Kontroll och insyn – Remissyttrande till

Finansdepartementet

CK 2013-0281

167 Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på

arbetsmarknaden – Remissyttrande till Arbetsmarknadsdepartementet

CK 2013-0234

168 Förslag till renhållningsordning för Uppsala kommun – Remissyttrande till

Uppsala Vatten

CK 2013-0273

169 Sammanträdestider 2014 för landstingsstyrelsen CK 2013-0289

170 Uppföljning av landstingsstyrelsens givna uppdrag till och med juni 2013 CK 2013-0287

171 Landstingsdirektörens rapport CK2013-0003

172 Vikarierande oppositionslandstingsråd CK 2013-0005

173 Anmälan av beslut enligt delegation CK 2013-0007

174 Skrivelser för kännedom

Skicka en kommentar