tisdag 22 oktober 2013

Artikeln fortfarande relevantUnder åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över

Nedanstående artikel var publicerad 29 april 2004
Men visst har den relevans i dag nio år senare

På tvärs mot folkpartiets program

De liberaler som har uppfattningen att vi måste använda kol, olja och naturgas om vi inte bygger fler kärnkraftreaktorer är på kollisionskurs med folkpartiets program, skriver Harald Nordlund.
DEBATT

Thomas Sandberg skriver i UNT 19 april bl a "... vad UNT och andra liberaler vägrar att inse är att vi redan i dag har tekniskt och ekonomiskt fullgoda möjligheter att samtidigt påskynda minskningen av fossilbränslena och fortsätta avvecklingen av kärnkraften". Om man med andra liberaler menar Jan Björklund och hans arbetsgrupp är det sant, men om man utgår från folkpartiets program är det inte sant. Arbetsgruppen anser att vi från politiskt håll skall peka ut vilka energislag vi ska ha, och satsningen ska ske på ett energislag som bevisligen inte kan ta sitt ekonomiska ansvar fullt ut.

Miljövänliga energikällor

I folkpartiets miljöprogram står bl a att en socialliberal energipolitik har som mål att minska miljö- och strålningseffekterna av energianvändningen och att det sker genom en styrning av utvecklingen mot miljövänliga energikällor samt att genom energihushållning och energieffektivisering minska energiförbrukningen.

Den viktigaste miljöförbättrande avgiften är en gemensam koldioxidskatt i EU. Folkpartiet är förespråkare av grön skatteväxling. Denna tanke har dock förfuskats under 1990-talet genom att energi- och miljöavgifterna på bl a bensin och el har höjts dramatiskt utan motsvarande sänkning av skatten på arbete.

Det är också mot den här bakgrunden som folkpartiet anser att den politiska styrningen av energiproduktionen måste förändras. Alla typer av produktionsanläggningar för energi ska tillåtas, förutsatt att de uppfyller generella krav på hälsa, miljö och säkerhet. Energibeskattningen ska göras enhetlig utifrån miljöhänsyn. Varje energiproduktionsanläggning ska försäkras. Försäkringen ska täcka alla kostnader för eventuella skador som energiproduktionsanläggningen orsakar sägs vidare i programmet. Det är detta program folkpartiet gick till val på och som gäller tills partiet går till val på ett ändrat program.

I allt detta är sålunda Thomas Sandberg överens med folkpartiets högsta beslutande organ, landsmötet, men helt på kollisionskurs med "vissa liberaler" och delvis med UNT.

Beroendet måste brytas

De flesta människor inser att dagens beroende av olja, kol och fossilgas måste brytas. Av de bränslen vi i dag använder är olja, kol, fossilgas och uran

s k icke förnybara. När vi använder dessa vet vi att vi orsakar försurning av mark och vatten, ökar växthuseffekten, orsakar cancersjukdomar, minskar den biologiska mångfalden osv. Ett långsiktigt hållbart energisystem måste bygga på förnybara bränslen som alltid har solen som sitt ursprung.

De liberaler som har uppfattningen att om vi inte bygger fler kärnkraftreaktorer ska vi använda kol, olja och naturgas är på kollisionskurs med folkpartiets program.

-

Harald Nordlund, landstingsledamot (fp)
Skicka en kommentar